Γεννήσεως
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Πιστοποιητικό  Εγγυτέρων συγγενών
Μονίμου κατοικίας
Μητρώου Αρρένων
Πιστοποιητικά Στρατολογίας

Γεννήσεως

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το λόγο για τον οποίο ζητά το εν λόγω πιστοποιητικό.
Η αίτηση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία των δημοτολογίων κάθε δημοτικής Ενότητας ή μέσω ΚΕΠ της Ελληνικής επικράτειας ή μέσω των Ελληνικών Προξενείων.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται εφόσον ο αναφερόμενος έχει κανονική εγγραφή στα Δημοτολόγια του Δήμου μας και έχει προβεί σε όλες τις διαδικασίες ενημέρωσης της αστικής του κατάστασης.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το λόγο για τον οποίο ζητά το εν λόγω πιστοποιητικό.
Η αίτηση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως από κάποιο μέλος της οικογενείας ή εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία των δημοτολογίων κάθε δημοτικής Ενότητας ή μέσω ΚΕΠ της Ελληνικής επικράτειας ή μέσω των Ελληνικών Προξενείων.
Το πιστοποιητικό εκδίδεται για τις οικογενειακές μερίδες που υπάρχει τουλάχιστον ένα ενεργό μέλος.

Πιστοποιητικό  Εγγυτέρων συγγενών

Προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, για πολίτη που έχει αποβιώσει θα πρέπει η αιτία διαγραφής  από τα δημοτολόγια μας να είναι ο θάνατος. Ο αιτών θα πρέπει να είναι πλησιέστερος συγγενής και να έχει μαζί του την ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος δημότη (σε περίπτωση μόνο που υπάρχουν ελλιπή στοιχεία στην καρτέλα του Δημοτολογίου μας).
Άτομα που έχουν έννομο συμφέρον, προκειμένου να προμηθευτούν τέτοιο είδος πιστοποιητικού θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με σχετική  Εισαγγελική εντολή.
Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μόνο μια φορά για κάθε θανόντα δημότη, και σε περίπτωση που χρειαστεί και σε άλλες υπηρεσίες, δίδεται θεωρημένο αντίγραφο από το αρχικώς εκδοθέν.
Μαζί με την αίτηση υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση, η οποία υπογράφεται για το γνήσιο της υπογραφής και φυλάσσεται στο αρχείο της υπηρεσίας μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό που θα εκδοθεί. Στην  υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρονται όλοι οι εγγύτεροι συγγενείς του θανόντος καθώς και η συγγένεια τους με αυτόν. Εάν δεν αναφέρονται, τότε η υπηρεσία δίδει αρνητική απάντηση στον ενδιαφερόμενο, δηλαδή ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού λόγω ελλιπών στοιχείων στην οικογενειακή μερίδα και κατόπιν, με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας από τον αιτούντα, εκδίδεται από το Δικαστήριο Κληρονομητήριο.

Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

Προκειμένου να εκδοθεί βεβαίωσης μονίμου κατοικίας, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
Αστυνομική ταυτότητα
Τα δυο τελευταία εκκαθαριστικά
Επί προσθέτως μπορεί να ζητηθούν λογαριασμοί Δ.Ε.Κ.Ο (Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ή άλλων εταιρειών τηλεφωνίας, Δ.Ε.Υ.Α.Κ., κινητής τηλεφωνίας, αντίγραφο του Ε1 όπου αναγράφεται η διεύθυνση κατοικίας), ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ.
Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοναδικό αποδεικτικό μέσο
Παρατηρήσεις σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης μονίμου κατοικίας
1. Ο λογαριασμός ΔΕΚΟ πρέπει να είναι ο τελευταίος. Σε περίπτωση που ο πολίτης δεν έχει λογαριασμό στο όνομα του, ως αποδεικτικό κατοικίας μπορεί να προσκομίσει αντίγραφο ισχύοντος ενοικιαστηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Δ.Ο.Υ και απόδειξη Δ.Ε.Κ.Ο.
2. Όποιος πολίτης δεν μπορεί να έρθει ο ίδιος για οποιονδήποτε λόγο, είναι απαραίτητο να εξουσιοδοτήσει άλλο άτομο που θα συναλλαγή με την υπηρεσία για λογαριασμό του.

Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Παιονίας. 
Ο ενδιαφερόμενος πρέπει στην αίτησή του να δηλώσει το λόγο για τον οποίο ζητά το εν λόγω πιστοποιητικό.
Η αίτηση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία των δημοτολογίων κάθε δημοτικής Ενότητας ή μέσω ΚΕΠ της Ελληνικής επικράτειας ή μέσω των Ελληνικών Προξενείων.

Πιστοποιητικά Στρατολογίας

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να το ζητήσει μόνον εφόσον είναι εγγεγραμμένος στα Δημοτολόγια του Δήμου μας.
Η αίτηση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στα γραφεία των δημοτολογίων κάθε δημοτικής Ενότητας ή μέσω ΚΕΠ της Ελληνικής επικράτειας ή μέσω των Ελληνικών Προξενείων.
Τέτοια πιστοποιητικά εξυπηρετούν κυρίως τους πολίτες για την αναβολή τους, ή την απαλλαγή στράτευσης ή την μειωμένη θητεία τους.