Προσκλήσεις και Αποφάσεις Συμβουλίων και Επιτροπών

  • Πρόσκληση 10ης συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής, Παρασκευή 10/04/2020
  • Πίνακες θεμάτων αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.