Προσκλήσεις και Αποφάσεις Συμβουλίων και Επιτροπών

  • Πρόσκληση 29ης συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής, Δευτέρα 28/09/2020
  • Πίνακες θεμάτων αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.