Προσκλήσεις και Αποφάσεις Συμβουλίων και Επιτροπών

  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Παρασκευή 31/08/2018
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 13/03/2018
  • Πίνακας θεμάτων / αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τετάρτη 28/02/2018
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.