Λόγω διετούς κατοικίας
Λόγω γάμου
Λόγω λύσεως γάμου
Λόγω αρχικής δημοτικότητας
Λόγω υποψηφιότητας σε εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

 

Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας

  • Δικαιολογητικά για την μεταδημότευση

(Άγαμου ανδρός ή γυναικός άνω των 18).
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή της ενδιαφερόμενης.
2. Πιστοποιητικό γέννησης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι γραμμένος ο ενδιαφερόμενος-η. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας πλέον της διετίας. .(εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 279 ου ΚΔΚ)
Σημείωση: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία του ενδιαφερόμενου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Με την μεταφορά δημοτικότητας μεταφέρεται και το εκλογικό δικαίωμα. Η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

  • Δικαιολογητικά για την μεταδημότευση οικογένειας

(Όταν υπάρχει οικογενειακή μερίδα)
1. Αίτηση του συζύγου και της συζύγου .
2. Πιστοποιητικό γέννησης των συζύγων για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι γραμμένοι οι σύζυγοι. Τα πιστοποιητικά μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου.
4. Βεβαίωση μόνιμου κατοικίας πλέον της διετίας .(εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 279 ου ΚΔΚ)
Σημείωση: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των ενηλίκων μελών της οικογένειας προκειμένου να υπογράψουν τις αιτήσεις μεταδημότευσης έχοντας μαζί τους και την αστυνομική τους ταυτότητα. Με την μεταφορά δημοτικότητας μεταφέρεται και το εκλογικό δικαίωμα. Η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.


Μεταδημότευση λόγω γάμου

Ο/Η σύζυγος μπορεί να αποκτήσει την δημοτικότητα του άλλου συζύγου, μεταδημοτεύοντας στον Δήμο όπου εκείνος/νη είναι δημότης.

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της συζύγου .
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της συζύγου για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι γραμμένος/η. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Σημείωση: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία του/της ενδιαφερόμενου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Με την μεταφορά δημοτικότητας μεταφέρεται και το εκλογικό δικαίωμα. Η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Μεταδημότευση λόγω λύσεως γάμου

Ο/Η σύζυγος μπορεί να αποκτήσει την δημοτικότητα που είχε πριν το γάμο μετά την λύση αυτού (άρθρο 15 παρ.8β ΚΔΚ)

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της συζύγου για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι γραμμένος/η. Στο πιστοποιητικό αυτό θα προκύπτει το διαζύγιο. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
3. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη η λύση του γάμου.
4. Δικαστική απόφαση από την οποία προκύπτει ότι η σύζυγος έχει την επιμέλεια των τέκνων, με το αμετάκλητο αυτής, απαιτείται όταν υπάρχουν ανήλικα τέκνα.
Σημείωση: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία του/της ενδιαφερόμενου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Με την μεταφορά δημοτικότητας μεταφέρεται και το εκλογικό δικαίωμα. Η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Μεταδημότευση λόγω αρχικής δημοτικότητας

Ο ενήλικος που θέλει να κάνει μεταδημότευση  προκειμένου να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του, η δυνατότητα αυτή του παρέχεται μία μόνο φορά (άρθρο 15 παράγραφος 8γ ΚΔΚ)

Δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/νης.
2. Πιστιποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της αιτούντα/σης για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι γραμμένος/η. Το πιστοποιητικό μπορεί να αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι κάνει χρήση για πρώτη φορά και εφάπαξ της δυνατότητας της αρχικής δημοτικότητας του ιδίου ή των γονέων του.

Σημείωση: Κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών για τη μεταδημότευση στο Δήμο είναι απαραίτητη η παρουσία του/της ενδιαφερόμενου προκειμένου να υπογράψει την αίτηση μεταδημότευσης έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Με την μεταφορά δημοτικότητας μεταφέρεται και το εκλογικό δικαίωμα. Η αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ.

Μεταδημότευση λόγω υποψηφιότητας σε εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Επιτρέπεται η μεταδημότευση χωρίς τη συνδρομή προϋποθέσεων της μονίμου κατοικίας όταν ο  ενήλικος θέλει να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές της τοπικής Αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού.
Οδηγίες δίνονται με σχετική εγκύκλιο την περίοδο των εκλογών.