Λόγω γάμου
Λόγω διαζυγίου
Λόγω απόκτησης τέκνου εκτός γάμου.


Αλλαγή οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου

Όταν δημότης μας συνάψει γάμο μεταφέρεται από την πατρική του οικογενειακή μερίδα σε νέα.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γάμου
3. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης(αν κάποιος σύζυγος έχει πάνω από έναν γάμο) του/της συζύγου εφόσον είναι δημότης άλλου Δήμου)
4. Αίτηση του/της συζύγου εφόσον επιθυμεί να κάνει  μεταδημότευση στον Δήμο μας.

Σημείωση: Οι αιτήσεις γίνονται πάντα παρουσία του/της ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν και μέσω ΚΕΠ. Ο δήμος έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης μεταφοράς δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω γάμου με ενδεικτική εγγραφή του/της συζύγου.

Αλλαγή οικογενειακής μερίδας λόγω διαζυγίου

Όταν δημότης μας λύσει τον γάμο του/της, μεταφέρεται από την οικογενειακή μερίδα του σε νέα, με ενδεικτική εγγραφή των τέκνων αυτού/της ανεξαρτήτως ποιος έχει την επιμέλεια αυτών.
Από την οικογενειακή μερίδα δεν μεταφέρεται ποτέ το αρχικό μέλος σε άλλη μερίδα λόγω λύσεως του γάμου, αλλά μόνο ο/η σύζυγος.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη την λύση στο περιθώριο αυτής.

Σημείωση: Οι αιτήσεις γίνονται πάντα παρουσία του/της ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν και μέσω ΚΕΠ. Ο δήμος έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης μεταφοράς δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου.

Αλλαγή οικογενειακής μερίδας λόγω απόκτησης τέκνου εκτός γάμου.

Όταν δημότης μας αποκτήσει τέκνο εκτός γάμου, μεταφέρεται από την πατρική του μερίδα του σε νέα.
Το τέκνο αυτό ακολουθεί την δημοτικότητα της μητέρας, όπου γράφεται με κανονική εγγραφή.
Σε περίπτωση αναγνώρισης αυτού, προσδιορίζεται η δημοτικότητα του τέκνου. Σε αυτή την περίπτωση γράφεται με κανονική εγγραφή εφόσον ο γονέας που ακολουθεί την δημοτικότητα το τέκνο είναι δημότης μας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο έχει ενδεικτική εγγραφή στον γονέα δημότη μας.
Αν το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου από αλλοδαπή μητέρα απαιτείται ο καθορισμός της Ελληνικής Ιθαγένειας.
Αν το τέκνο είναι αγόρι απαιτείται και η εγγραφή του στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου όπου θα είναι δημότης.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του τέκνου (με καταχωρημένη την αναγνώριση αυτού, εφόσον έγινε).

Για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας τέκνου γεννημένο από αλλοδαπή μητέρα οδηγίες θα βρεις στην Ελληνική Ιθαγένεια.
Για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων τέκνου οδηγίες θα βρεις στα Μητρώα Αρρένων.

Σημείωση: Οι αιτήσεις γίνονται πάντα παρουσία του/της ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν και μέσω ΚΕΠ. Ο δήμος έχει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης μεταφοράς δημότη σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω απόκτηση τέκνου εκτός γάμου.