Γενικές Πληροφορίες

Κάθε νέο αγόρι, που έχει την Ελληνική Ιθαγένεια πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Αρρένων του Δήμου.

Αρμόδιος δήμος είναι αυτός που στο δημοτολόγιο του φέρονται γραμμένοι οι γονείς του ανηλίκου.

Όλοι οι  άρρενες θα πρέπει να έχουν αριθμό μητρώο αρρένων, σε περίπτωση που εκ παραδρομής δεν εδόθη τέτοιος αριθμός, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία εγγραφής αυτού ως αδήλωτος.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κάθε Μάιο αναρτά στο πίνακα ανακοινώσεων του δήμου, ονομαστική κατάσταση με τα αγόρια που γεννήθηκαν το προηγούμενο χρόνο και πρόκειται να δημοτολογηθούν με κανονική εγγραφή στο δήμο μας.
Αν σε περίπτωση δεν συμπεριληφθεί κάποιο αγόρι, θα πρέπει ο γονιός του να προβεί σε ένσταση στην αρμόδια επιτροπή προκειμένου να το συμπεριλάβει στην κατάσταση αυτή.

Εγγραφή αδήλωτων
Διορθώσεις στα Μητρώα Αρρένων
Διαγραφές από τα Μητρώα Αρρένων

Εγγραφή αδήλωτων

Προκειμένου να προβούμε στην διαδικασία εγγραφής αδήλωτου, θα πρέπει να συντρέχει η προϋπόθεση αρχικής εγγραφής του άρρεν στα δημοτολόγια του δήμου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση εγγραφής
2. Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα μητρώα αρρένων
3. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως
4. Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
5. Πιστοποιητικό Μητρώο Αρρένων του πατέρα
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
7. Δύο φωτογραφίες
8. Αρνητική πράξη καταχώρησης από το Δήμο όπου διαμένει.
9. Πράξη καθορισμού ηλικίας (σε περίπτωση που το παιδί έχει γεννηθεί στο εξωτερικό) από το αρμόδιο Προξενείο μας.

Διορθώσεις στα Μητρώα Αρρένων

Στα Μητρώα Αρένων μπορούν να γίνουν διορθώσεις, όπως στο επώνυμο του εγγραφόμενου, στο πατρώνυμο καθώς και στο μητρώνυμο, οι αλλαγές αυτές κατοχυρώνονται κατόπιν έκδοσης απόφασης του Γενικού Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, κατόπιν προσκόμισης αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών κατά περίπτωση στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.

Η διόρθωση του εσφαλμένου έτους καταχώρησης στα Μητρώα Αρρένων, η διαγραφή πολλαπλώς εγγεγραμμένου ολοκληρώνονται με αποφάσεις του Στρατολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης, οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε στο Στρατολογικό Γραφείο είτε στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου.


Διαγραφές από τα Μητρώα Αρρένων

Διαγραφές από τα Μητρώα αρρένων γίνονται για τους εξής λόγους,  μετεγγραφής, πολλαπλώς εγγεγραμμένου, υιοθεσίας, θανάτου ή αφάνειας.
Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να πληροφορηθούν λεπτομέρειες για αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου μας.