Ιθαγένεια αλλοδαπού
Ιθαγένεια ανηλίκου
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας

Ιθαγένεια αλλοδαπού

Προκειμένου αλλοδαπός να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια υποβάλλει αίτηση προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση του Νομού Κιλκίς με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση μαζί με το σχετικό παράβολο.
Ιθαγένειας ανηλίκου

Για το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου από αλλοδαπή μητέρα και αναγνωρίσθηκε από τον Έλληνα πατέρα απαιτείται ο καθορισμός της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίων
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων  του Έλληνα πατέρα.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Έλληνα πατέρα.
5. Πράξη αναγνώρισης
6. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με καταχωρημένη την αναγνώριση του τέκνου, και σε περίπτωση που το τέκνο αναγνωρίσθηκε στην αλλοδαπή πράξη γεννήσεως από το βιβλίο εκθέσεων του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
7. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση αγαμίας της αλλοδαπής μητέρας κατά τον χρόνο γέννησης του τέκνου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε εντός προηγούμενο γάμο της αλλοδαπής μητέρας απαιτείται απόφαση προσβολής πατρότητας Ελληνικού Δικαστηρίου.
8. Φωτοαντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου του τέκνου εφόσον υπάρχει.
9. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδεια παραμονής της αλλοδαπής μητέρας.

Σημείωση: Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις γίνονται πάντα παρουσία του/της ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν και μέσω ΚΕΠ. Από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Ιθαγένεια ανηλίκου

Για το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου από αλλοδαπή μητέρα και αναγνωρίσθηκε από τον Έλληνα πατέρα απαιτείται ο καθορισμός της Ελληνικής Ιθαγένειας.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση
2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίων
3. Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων  του Έλληνα πατέρα.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Έλληνα πατέρα.
5. Πράξη αναγνώρισης
6. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως με καταχωρημένη την αναγνώριση του τέκνου, και σε περίπτωση που το τέκνο αναγνωρίσθηκε στην αλλοδαπή πράξη γεννήσεως από το βιβλίο εκθέσεων του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών.
7. Βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης ή βεβαίωση αγαμίας της αλλοδαπής μητέρας κατά τον χρόνο γέννησης του τέκνου. Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε εντός προηγούμενο γάμο της αλλοδαπής μητέρας απαιτείται απόφαση προσβολής πατρότητας Ελληνικού Δικαστηρίου.
8. Φωτοαντίγραφο αλλοδαπού διαβατηρίου του τέκνου εφόσον υπάρχει.
9. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άδεια παραμονής της αλλοδαπής μητέρας.

Σημείωση: Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις γίνονται πάντα παρουσία του/της ενδιαφερόμενου έχοντας μαζί και την αστυνομική ταυτότητα. Οι αιτήσεις μπορεί να γίνουν και μέσω ΚΕΠ. Από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου αποστέλλονται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 

Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω γέννησης  ή  λόγω φοίτησης

Με τον νόμο 3838/2010 δίδεται η Ελληνική Ιθαγένεια σε αλλοδαπούς είτε γεννήθηκαν στην Ελλάδα είτε έχουν συμπληρώσει 6ετούς χρόνια φοίτησης

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση
2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην Ελλάδα (για την γέννηση)
3. Πιστοποιητικό γέννησης από την χώρα προέλευσης (για την φοίτηση)  (σφραγισμένο από το Ελληνικό προξενείο, μεταφρασμένο από Έλληνα δικηγόρο και θεωρημένο από τον πρόεδρο του δικηγορικού Συλλόγου)
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατο (σφραγισμένο από το Ελληνικό προξενείο, μεταφρασμένο από Έλληνα δικηγόρο και θεωρημένο από τον πρόεδρο του δικηγορικού Συλλόγου)
5. Ληξιαρχική πράξη γάμου γονέων (σφραγισμένο από το Ελληνικό προξενείο, μεταφρασμένο από Έλληνα δικηγόρο και θεωρημένο από τον πρόεδρο του δικηγορικού Συλλόγου)
6. Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου των δύο γονέων και των παιδιού (για ενήλικες μόνο του ιδίου) (Θεωρημένο από Έλληνα δικηγόρο και μεταφρασμένο από Έλληνα δικηγόρο και θεωρημένο από τον πρόεδρο του δικηγορικού Συλλόγου)
7. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων και του παιδιού
8. Βεβαίωση νόμιμης κατοικίας από το αλλοδαπών των γονέων και του παιδιού
9. Βεβαίωση από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (μόνο για φοίτηση) (Λεωφόρος Γεωργικής σχολής 65 Θεσσαλονίκη, τηλέφωνο 2310-474829) για επιτυχή φοίτηση σε 6 τουλάχιστον τάξεις του ελληνικού σχολείου.
10. Παράβολο  ποσού 100 ευρώ από την αρμόδια υπηρεσία (ταμειακή) του οικείου Δήμου.