Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Έγκρισης Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

  1. Σχεδιαγράμματα κάτοψη – τομή μόνο των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα επικυρωμένα από ιδιώτη μηχανικό. Στα σχεδιαγράμματα να αναγράφεται επάνω ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι χώρος κύριας χρήσης.

  2. Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

  3. Δήλωση του αδειούχου εγκατάσταση ηλεκτρολόγου.

  4. Ατομικό βιβλιάριο Υγείας.

  5. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

  6. Δύο φωτογραφίες.

  7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, μπορείτε να την κατεβάσετε από τα σχετικά έγγραφα στην συγκεκριμένη σελίδα.

  8. Έναρξη επιτηδεύματος από την Εφορία.

  9. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Σχετικά Έγγραφα