Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Αντικατάστασης Άδειας Καταστημάτων

Αντικατάσταση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου (αυτοπροσώπως και μπορείτε να την κατεβάσετε από τα σχετικά έγγραφα παρακάτω).

 2. Έγγραφο (σύμβαση, συμβολαιογραφικό έγγραφο κτλ.) από το οποίο αποδεικνύεται η μεταβίβαση της επιχείρησης στον ενδιαφερόμενο. Καθώς επίσης ότι ο προηγούμενος κάτοχος του καταστήματος λαμβάνει γνώση της συνυπευθυνότητας με το νέο ενδιαφερόμενο, την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν για τη λειτουργία του καταστήματος, από το χρόνο που πραγματοποιείται η μεταβίβαση και μέχρι την αντικατάσταση της.

 3. Υπεύθυνη δήλωση του κατόχου της άδειας. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από τα σχετικά έγγραφα και θα πρέπει να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής.

 4. Παλιά άδεια λειτουργίας (πρωτότυπο με το σχεδιάγραμμα κάτοψης).

 5. Βιβλιάριο Υγείας ενδιαφερομένου από Υγειονομικό σε ισχύ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου. Για πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης: Διαβατήριο. Για αλλοδαπούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης: άδεια διαμονής και άδεια ανεξάρτητης επιχειρηματικής δραστηριότητας και Διαβατήριο (επικυρωμένα φωτοαντίγραφα).

 7. Συμβόλαιο / μισθωτήριο του καταστήματος (θεωρημένο από Δ.Ο.Υ. & επικυρωμένο φωτοαντίγραφο).

 8. Δύο (2) βεβαιώσεις μη οφειλής στον Δήμο (κατόχου άδειας & ενδιαφερομένου) μαζί με λογαριασμό Δ.Ε.Η. του καταστήματος και 1 κάτοψη.

 9. Παράβολο 185 ευρώ από την Τοπική Κοινότητα Πολυκάστρου και 75 ευρώ για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου (ΦΕΚ Β’ 2438/28-12-2007).

 10. Αντίγραφο έναρξης & τυχόν μεταβολών από την Εφορία (κατόχου άδειας & ενδιαφερόμενου (σε επικυρωμένο αντίγραφο).

 11. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερομένου περί μη τροποποίησης. Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση από τα σχετικά έγγραφα και θα πρέπει να επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής.

 12. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ (σε επικυρωμένο αντίγραφο).

 13. Δύο (2) πρόσφατες μικρές έγχρωμες φωτογραφίες ενδιαφερομένου.

Σχετικά Έγγραφα