Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Προέγκρισης Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος

  1. Αίτηση (παρέχεται από την υπηρεσία και μπορείτε να την κατεβάσετε από τα σχετικά έγγραφα παρακάτω) στην οποία να καθορίζεται το είδος του καταστήματος, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και να μνημονεύεται πλήρης περιγραφή της τοποθεσίας του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή – οικισμός, οδός, αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο).

  2. Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος.

  3. Παράβολο 185 € για την Τοπική Κοινότητα Πολυκάστρου και 75 € για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

  4. Μισθωτήριο.

  5. Άδεια ακινήτου.

  6. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, προκειμένου να αποφασίσει για την Προέγκριση.

Πατήστε παρακάτω για να κατεβάσετε τα σχετικά έγγραφα:

Σχετικά Έγγραφα