Διακήρυξη δημοπρασίας Προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αξιούπολης, Δήμου Παιονίας, συνολικού προϋπολογισμού 206.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

O Δήμαρχος Παιονίας διακηρύσσει ότι

 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με Δημόσιο Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Αξιούπολης, Δήμου Παιονίας», συνολικού προϋπολογισμού 206.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την  ανάπλαση  και τον εξοπλισμό δέκα τριών (13)  παιδικών χαρών της Δ.Ε. Αξιούπολης του Δήμου Παιονίας.
  Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
 2. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.): 3.10.2019
  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 22.10.2019 και ώρα 15.00.
  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί την 29.10.2019 και ώρα 10.00.
 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
 4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
 5. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. , ήτοι 3.323,00 €.
 6. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Παιονίας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, 1ος όροφος, τηλ. 2343350169, 2343350137, fax 2343350169, κ. Τσούπα Αγγελίνα, κ. Δελαρούδης Δημήτριος).
  Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα  τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας www.paionia.gov.gr.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα..

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα