Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων – ΕΣΕΚΚ Δήμου Παιονίας

logo.jpg

Ο Δήμος Παιονίας εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» του Πράσινου Ταμείου του Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με σκοπό να εκπονήσει «Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων – ΕΣΕΚΚ στον Δήμο Παιονίας».

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων (ΕΣΕΚΚ) στοχεύει στη συλλογή, καταγραφή, οργάνωση και αξιολόγηση των σχετικών στοιχείων των Δήμων, για την ιεράρχηση όλων των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων που κινδυνεύουν να απωλέσουν τον κοινόχρηστο/κοινωφελή χαρακτήρα τους, εντός μιας πολεοδομικής ενότητας λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 

Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14-06-2021 Εγκυκλίου Τεχνικών Οδηγιών και της τροποποίησής της (Οικ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54863/708/30-05-2022, στα ΕΣΕΚΚ  καταγ-ράφονται όλοι οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι που προβλέπονται στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ενός Δήμου, είτε έχουν ήδη αποκτηθεί είτε η απαλλοτρίωσή τους δεν έχει συντελεστεί για οποιοδήποτε λόγο. Σημειώνεται ότι δεν περιλαμβάνονται δρόμοι, εκτός αν αυτοί βρίσκονται πέριξ/περιβάλλουν και έχουν συνέχεια προς άλλους κοινόχρηστους ή κοινωφελείς χώρους ωστόσο, καταγράφονται αυτοτελείς οδοί όταν το πλάτος τους είναι μεγαλύτερο των 30 μ.. Επιπλέον, σε περιοχές οικισμών προ του 1923 καθώς και σε μικρούς οικισμούς μέχρι 2000 κατοίκων καταγράφονται στο ΕΣΕΚΚ μόνον οι χώροι για τους οποίους έχει γίνει καθορισμός τους ως κοινόχρηστων ή κοινωφελών με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΕΣΕΚΚ, υλοποιείται:

  1. Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και κατάταξη των χώρων αυτών σε μία (1) από τις (4) κατηγορίες, όπως ορίζει η παρ.2 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245 Α΄/2020) και στη συνέχεια,
  2. Ιεράρχηση με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του οικείου Δήμου, Δημοτικής Ενότητας ή Δημοτικής Κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του άρθρου 92 του Ν. 4759/2020.

Την υλοποίηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας ΕΣΕΚΚ εκ μέρους του Δήμου Παιονίας ανέλαβε η εταιρία «CONSORTIS GEOSPATIAL E.E.», η οποία με την ολοκλήρωσή της παρέδωσε στον Δήμο, για κάθε Δημοτική Ενότητα όπου έγινε εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης:

  1. Τη Γεωχωρική Βάση Δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει:
  • Β.1.1 το Εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο και
  • Β.1.2 τους Κοινόχρηστους και Κοινωφελείς Χώρους για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωσή τους.
  1. Την Τεχνική Έκθεση, η οποία τεκμηριώνει το περιεχόμενο της ως άνω Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων, παρέχοντας τα απαραίτητα αναλυτικά στοιχεία για κάθε ένα από τα αντικείμενα του επιπέδου Β.1.2 «Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι που δεν έχουν απαλλοτριωθεί».

Συνημμένα έγγραφα