Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Παιονίας

sfio.jpg

Στα πλαίσια προώθησης των καθαρών μορφών ενέργειας στον τομέα των μετακινήσεων, ο Δήμος Παιονίας προβαίνει στην ανάπτυξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων. Το παρόν σχέδιο χρηματοδοτείται μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος "Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του Πράσινου Ταμείου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανοίξετε τα παρακάτω :

  1. Παραδοτέο Π.1.α_Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης
  2. Παραδοτέο Π.1.β_Διαδικασία Επιλογής Χωροθέτησης Σημείων
  3. Παραδοτέο Π.2_Έκθεση Διαβούλευσης
  4. Παραδοτέο Π.3_Ολοκλήρωση Φακέλου - Εφαρμογή Σχεδίου