Προκειμένου να προβεί ο Δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος σε τέλεση πολιτικού γάμου, είναι απαραίτητα τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (Πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε)

 2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86

 3. Πιστοποιητικό Γέννησης

 4. Παράβολο χαρτοσήμου €15,00 (Παραλαμβάνεται από Κ.Ε.Π.)

 5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας

 6. Αίτηση για ορισμό ημέρας και ώρας τέλεσης του Πολιτικού Γάμου (Πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε και θα προσκομιστεί, μετά την έγκριση του γάμου, στον αντιδήμαρχο της Δημοτικής ενότητας στην οποία θέλετε να τελεστεί ο γάμος)

Αν ένας από τους 2 μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά

 1. Αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή την προξενική αρχή στην Ελλάδα για το ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός.

 2. Αποδεικτικό νόμιμης παραμονής στην Ελλάδα (Άδεια παραμονής-Visa κτλ)

 3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο από δικηγόρο

 4. Φωτοτυπία διαβατηρίου επικυρωμένηαπό δικηγόρο

 5. Σε περίπτωση διαζυγλιοιυ,διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο

 6. Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου του πρώην συζήγου μεταφρασμένη και επικυρωμέν

Τα ξενόγλωσσα κείμενα πρέπει να είναι σφραγισμένα με σφραγίδα της Χάγης "APOSTILLE" για τα κράτη που υπέγραψαν την συνθήκη της Χάγης.
Για τα κράτη που δεν μετέχουν στην συνθήκηη της Χάγης, απαιτείται θεώρηση της υπογραφής αυτού που υπογράφει το ξένο έγγραφο από το Ελληνικό Προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το προξενείο της ίδιας χώρας στην Ελλάδα και στην συνέχεια από το Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών που στεγάζεται στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Παρατηρήσεις:

 • Τα ξένα κειμένα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά και θεωρημένα από Έλληνα δικήγορο ή το ελληνικό προξενείο στην χώρα έκδοσης.

 • Οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν πριν από το γάμο το επώνυμο των τέκνων που θα γεννηθούν, αυτό μπορεί να είναι ή του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο, όχι όμως πάνω από δύο επώνυμα

 • Η άδεια γάμου εκδίδεται 7 ημέρες μετά την πρωτοκόλληση και ανάτηση της αίτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου