Η άδεια γάμου πολιτικού ή θρησκευτικού για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από το Δήμο της κατοικίας του.

Οι άδειες εκδίδονται 8 ημέρες μετά από την ανάρτηση γνωστοποίησης.

Οι αιτήσεις γίνονται αυτοπροσώπως ή από άτομα με πληρεξούσιο ή από άτομα με εξουσιοδότηση που θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων έχοντας θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής τους.

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (ο Δήμος χορηγεί έντυπα αιτήσεων).

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

 • Υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι: "ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α Κ"

 • Υπεύθυνη δήλωση ότι είναι κάτοικος Δήμου (π.χ. Παιονίας) και αν τελεί πρώτο γάμο ή δεύτερο κ. λ. π

 • Για ανηλίκους κάτω τον 18 ετών ,χρειάζεται δικαστική απόφαση

 • Διαζευκτήριο για τους χωρισμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου εφόσον υπάρχει θάνατος

 • Παράβολο των 15 € από δημόσιο ταμείο.

Επιπλέον Δικαιολογητικά για ειδικές περιπτώσεις:

Oι αλλοδαποί πρέπει να φέρουν:

 • Βεβαίωση του προξενείου τους στην Ελλάδα ,ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου (μεταφρασμένη στα ελληνικά)

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως (μεταφρασμένη στα ελληνικά)

 • Άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας παραμονής.

Οι Κύπριοι πρέπει να φέρουν:

 • Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως

 • Αίτηση

 • Εφημερίδα

 • Βεβαίωση από το Δήμο τους

Για τους Έλληνες του εξωτερικού:

 • Αίτηση

 • Υπεύθυνη δήλωση όπου βεβαιώνεται ότι: "ο μελλόνυμφος δεν έχει κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α Κ" , θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από το Ελληνικό Προξενείο

 • Εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον πρόξενο του Ελληνικού προξενείου

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (διαζευκτήριο ή ληξιαρχική πράξη θανάτου), εφόσον συντρέχουν λόγοι.