ΣΟΧ 3 - 2022: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, για τις ανάγκες της πυρασφάλειας του Δήμου Παιονίας.

Ο δήμαρχος Παιονίας ανακοινώνει θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων, ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, τετράμηνης διάρκειας για την  κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών και θα απασχοληθούν για τις ανάγκες της  πυρασφάλειας, στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Παιονίας, ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2 01-07-2022 έως 31-10-2022

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Να είναι Έλληνες Πολίτες
  2. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 μέχρι 65 ετών
  3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων του Νομού  Κιλκίς
  4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των   καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει με την αίτησή τους να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.
  2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  4. Τα απαιτούμενα ανά θέση δικαιολογητικά.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν.3584/2007.
  6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί στον  Δήμο  Παιονίας ή σε δημόσιο φορέα  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια

Στην αίτηση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, ο ΑΔΤ, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ και ο Α.Μ.ΙΚΑ του υποψηφίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την αίτηση και τις υπεύθυνες δηλώσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Δήμου (paionia.gov.gr) προκειμένου να τα συμπληρώσουν και να τα καταθέσουν ηλεκτρονικά.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Παιονίας, στην ιστοσελίδα του Δήμου (paionia.gov.gr) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την Δευτέρα 20-06-2022 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την Δευτέρα 27-06-2022.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται με ηλεκτρονικό τρόπο στο (email: prosopiko@paionia.gov.gr) ή αυτοπροσώπως στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας (Μ.Αλεξάνδρου 75-77  Πολύκαστρο). Για ενημέρωση αναφορικά με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2343350153

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση με όλα τα σχετικά έγγραφα ...
 

Ανακοίνωση και σχετικά έγγραφα