Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement”, της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων, στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement” (Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και οργάνων) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και με ακρωνύμιο “AQUA-M ΙΙ”, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 1. Προϋπολογισμός Σύμβασης: 87.200,00 € πλέον ΦΠΑ, ήτοι 108.128,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Η αξία του Φ.Π.Α. της σύμβασης θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Παιονίας).
 2. Αναθέτων Φορέας - Στοιχεία Επικοινωνίας: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας, Οδός Πλάτωνος, Αριθμός 1, Τ.Κ. 61200, Τηλέφωνο: 2343020040, Φαξ: 2343020302, Ιστοσελίδα: http://www.deyapaionias.gr.
 3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.deyapaionias.gr καθώς και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: www.promitheus.gov.gr.
 4. Περιγραφή δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) συστήματος ιοντικής χρωματογραφίας, και ενός (1) αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα και αζώτου (CPV: 38430000-8: Όργανα και συσκευές ανίχνευσης και ανάλυσης) στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement” (Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και οργάνων) το οποίο περιλαμβάνεται στην Πράξη με τίτλο: “Sustainable management of cross-border water resources” (Βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων) και με ακρωνύμιο “AQUA-M ΙΙ”, που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA «Ελλάδα - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».
 5. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
 6. Διάρκεια Σύμβασης: 60 ημέρες.
 7. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 8. Εγγυητική Συμμετοχής: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (1.744,00 €), ήτοι το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α.
 9. Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/08/2020 και ώρα 15.00. Η διαδικασία αποσφράγισης θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 10/08/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 π.μ.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα

 • 2020-07-21_diakirixi_exoplismou_deyap (1 MB)

  Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement”, της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας

 • 2020-07-21_prokirixi_exoplismou_deyap (220 KB)

  Προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού χημικών αναλύσεων στο πλαίσιο του Παραδοτέου 3.4.1 “Scientific Equipment and Instrument Procurement”, της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας

 • entypo_oikonomikis_prosforas (16 KB)

  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 • meleti (629 KB)

  Μελέτη

 • pinakes_symmorfosis (116 KB)

  Πίνακες Συμμόρφωσης

 • teyd (222 KB)

  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης