Προκήρυξη για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Ο Δήμαρχος Παιονίας προκηρύσσει διαδικασία για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης του Δήμου Παιονίας.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο ε-γνωσμένου κύρους και εμπειρίας.

Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός Δήμου, Περιφέρειας ή Βουλευτής.

Ως προς το αξίωμα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ισχύ-ουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/2010.

Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θη-τεία των Δημοτικών αρχών.

Για την επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη λαμβάνεται απόφαση του Δη-μοτικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με σχετική δήλωση του ενδιαφερόμενου, που κατατίθεται στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδευόμενη από βιογραφι-κό σημείωμα, από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας και έως την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, η οποία θα λάβει χώρα κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας, στις 25 Φεβρουαρίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-ου του Δήμου Παιονίας (Δημαρχείο – Μεγ.Αλεξάνδρου 75-77, Πολύκαστρο).

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου, Διεύθυνση Μεγ.Αλεξάνδρου 75-77 (1ος όροφος), στο τη-λέφωνο 2343350122 κ.Παυλίδη Παναγιώτη.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας.

Ανακοίνωση