ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ»

Ο Δήμος Παιονίας διακηρύττει ότι την 25/6/2019 του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Παιονίας, θα διεξαχθεί με Δημοπρασία Συνοπτικού διαγωνισμού με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ». ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ  Π/Υ 21.880,00 €  ΑΠΟ ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου 2019.