ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ»

Ο Δήμος Παιονίας ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ» με προϋπολογισμό 163.658,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2019. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 27/6/2019, ημέρα Πέμπτη (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00:00πμ, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 1/7/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00:00πμ. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Παιονίας.