Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών για την Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας

O Δήμαρχος Παιονίας διακηρύσσει ότι :

1.    Εκτίθεται σε δημοπρασία με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Παιονίας (Δ.Ε. Πολυκάστρου)», συνολικού προϋπολογισμού 505.136,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την  ανάπλαση  και τον εξοπλισμό είκοσι  (20)  παιδικών χαρών της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας.
Κριτήριο κατακύρωσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής.
2.   Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  : 5.10.2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 9.11.2018 και ώρα 15.00.
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί την 15.11.2018 και ώρα 10.00.

3.   Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.

4.   Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

5.   Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. , ήτοι 8.148,00 €.

6.   Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Παιονίας όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, 1ος όροφος, τηλ. 2343350169, 2343350137, fax 2343350169, κ. Τσούπα Αγγελίνα, κ. Δελαρούδης Δημήτριος).
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα  τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας www.paionia.gov.gr.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα

 • espd-request (93 KB)

  Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.)

 • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (1 MB)

  Διακήρυξη δημοπρασίας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας

 • ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (19 KB)

  Διακήρυξης δημοπρασίας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας

 • ΠΕΡΙΛΗΨΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (186 KB)

  Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας

 • ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (544 KB)

  Προϋπολογισμός της διακήρυξης δημοπρασίας με Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας

 • ΤΕΧΝΙΚΗ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (1 MB)

  Τεχνική Περιγραφή για την προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών της Δ.Ε. Πολυκάστρου του Δήμου Παιονίας