Διακήρυξη Δημοπρασίας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Σημειακές Τεχνικές Παρεμβάσεις - Συντηρήσεις Τεχνικών Υποδομών Οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας»

Ο Δήμος Παιονίας

διακηρύττει ότι την 8/11/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Παιονίας, θα διεξαχθεί με Δημοπρασία Συνοπτικού διαγωνισμού με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ».
ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ  Π/Υ 39.315,00 €  ΑΠΟ ΣΑΤΑ 2018.

Δείτε παρακάτω τη διακήρυξη και τα σχετικά έγγραφα:

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα