Έναρξη λειτουργίας Κέντρου δια βίου μάθησης Δήμου Παιονίας

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Παιονίας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Παιονίας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.                                                        

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο συνημμένο έγγραφο μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφόρίες σχετικά με τα τμήματα που θα λειτουργήσουν ενώ υπάρχει και η αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή.