Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Παιονίας

logo_2.jpg

Τί είναι τα ΣΑΠ

Τo «Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)» αποτελεί στρατηγικό σχέδιο των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας. Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια και άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά που προσφέρονται. Στόχος του Σ.Α.Π. είναι να καθορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων και επεμβάσεων και να προσδιορίσει προσβάσιμες γραμμικές διαδρομές μεταξύ αυτών, έτσι ώστε να υπάρχει σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Μέσα από τη δημιουργία συνολικών διαδρομών προσβασιμότητας που θα συνδέουν δημόσια κτίρια ή κτίρια που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις ή και χώρους πρασίνου, με προσβάσιμα πεζοδρόμια, διαβάσεις και προσβάσιμους χώρους στάθμευσης, προβλέπεται η διευκόλυνση της καθημερινότητας των πολιτών. (ΦΕΚ 5553/Β/30-11-2021).

 • Βασικοί στόχοι ΣΑΠ
 1. Έμφαση στον Άνθρωπο.
 2. Ισότιμη προσβασιμότητα και ποιότητα ζωής.
 3. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισονομία.
 4. Δημιουργία δικτύου προσβάσιμων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις.
 5. Βελτίωση του δημόσιου χώρου και των προσβάσιμων διαδρομών σε επίπεδο δήμου.
 6. Τήρηση των απαιτούμενων προδιαγραφών για την ανεμπόδιστη κίνηση των πεζών.
 • Περιοχές μελέτης και επεμβάσεων των Σ.Α.Π.:
 1. Πεζοδρόμια/πεζόδρομοι/οδοί ήπιας κυκλοφορίας/πλατείες
 2. Διαβάσεις
 3. Νησίδες
 4. Χώροι πρασίνου/άλση
 5. Χώροι στάθμευσης
 6. Είσοδοι δημόσιων κτιρίων ή κτιρίων που φιλοξενούν κοινόχρηστες ή κοινωφελείς χρήσεις

Το Σ.Α.Π. Δήμου Παιονίας εκπονήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου, για τη δράση "Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)" του Άξονα Προτεραιότητας 2: "Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου" του Χρηματοδοτικού Προγράμματος "ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ".

Η εκπόνηση του Σ.Α.Π. του Δ. Παιονίας πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις του Πράσινου Ταμείου και εναρμονίζεται πλήρως με την Υπουργική Απόφαση: Αριθμ. Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 "Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση "Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)".

Παραδοτέα ΣΑΠ Δήμου Παιονίας

 • Παραδοτέο Π.1 – Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης

Τεύχος
Χάρτες

 • Παραδοτέο Π.2 – Πρόταση

Τεύχος
Χάρτες

Ολοκλήρωση Δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και Παρουσίαση του ΣΑΠ του Δήμου Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας με την ολοκλήρωση του Παραδοτέου Π.2. – Πρόταση, έθεσε την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, τις προτάσεις – παρεμβάσεις του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας του Δήμου Παιονίας, που αφορούν τους οικισμούς του Πολυκάστρου, της Γουμένισσας και της Αξιούπολης. Η ηλεκτρονική διαβούλευση είχε διάρκεια ενός μήνα, έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε ενδιαφερόμενος είχε τη δυνατότητα να καταθέσει τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των προτάσεων παρέμβασης του ανωτέρω Σχεδίου.

Επιπλέον, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2023, στην αίθουσα ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ στο Δημοτικό κατάστημα Πολυκάστρου, συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ και ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Παιονίας, ύστερα από την αριθμ. 21.339/16-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4555/2018 και την 374 με Α.Π.: 39135/ 30-5-2022 με ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ: «Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». Εκεί οι εκπρόσωποι της αναδόχου εταιρίας παρουσίασαν την αναγκαιότητα, τη μεθοδολογία εκπόνησης, τα αποτελέσματα και τις προτεινόμενες παρεμβάσεις του Σ.Α.Π. του Δήμου Παιονίας. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω παρουσίαση και μετά από διαλογική συζήτηση, ενέκρινε ομόφωνα το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Παιονίας.

Παρουσίαση (pdf)

Νέα και ανακοινώσεις

Αφίσα

afisa.jpg