Γάμου
Γέννησης
Θανάτου
Άδεια Ταφής
Δήλωση Βάπτισης
Δήλωση Διαζυγίου

Η πράξη γάμου συντάσσεται με αυτοπρόσωπη παρουσία ενός από τους  δύο συζύγους ή από τρίτο πρόσωπο με πληρεξούσιο.

Δικαιολογητικά:

 1. Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων

 2. Βεβαίωση της  εκκλησίας ή του Δήμου 

 3. Άδεια  Παραμονής(για τους αλλοδαπούς)

 4. Πράξη προσδιορισμού επωνυμίας τέκνων

Χρόνος που απαιτείται:

Η δήλωση που απαιτείται πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ήμερων από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.
Αν η δήλωση γίνει μέσα σε τρείς μήνες μετά την παρέλευση των 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4,40 €  ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (40 μέρες +3 μήνες) επικολλάται χαρτόσημο 13.5 €

Προσοχή:

Το γεγονός καταχωρείται στον Δήμο που έλαβε χώρα, αν όμως έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος η καταχώρηση θα γίνει στο ληξιαρχείο του Δήμου όπου καταχωρήθηκε ο πολιτικός γάμος. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η μετάβαση στο αρχικό ληξιαρχείο συντάσσεται στο βιβλίο εκθέσεων και αποστέλλεται στο ληξίαρχο που συνέταξε την ληξιαρχική πράξη με τον πολιτικό γάμο.

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου να αναφέρεται στο ληξιαρχείο Παιονίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης:

 1. Δελτίο γέννησης από την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από τον ιατρό.

 2. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από γάμου των γονέων.

 3. Δελτία ταυτότητας των γονέων.

 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 5. Βιβλιάριο υγείας παιδιού.

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:

Εντός 10 (δέκα) ημερών από τον τοκετό

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:

Από την 11η (ενδέκατη) μέρα μέχρι και την ημέρα που δηλώνεται με την καταβολή προστίμου (χαρτόσημο 4,40€).
Μετά την ημέρα δηλώνεται με καταβολή προστίμου 13,21€ χαρτόσημο σε διπλότυπο είσπραξης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:

Ο πατέρας
Ο γιατρός
Η μαία
Η μητέρα και όποιος αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό

Συντάσσεται αποκλειστικά στο ληξιαρχείο του Δήμου όπου έγινε το γεγονός.

Ο Θάνατος ατόμου δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή ενταφιασμού

Δικαιολογητικά

 1. Πιστοποίηση Ιατρού για τον Θάνατο

 2. Ταυτότητα αποθανώντα

 3. ΑΜΚΑ

 4. ΑΦΜ

 5. Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης

 6. Ταυτότητα του δηλούντα

Εμπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:

Εντός 24 ωρών από το γεγονός

Εκπρόθεσμη προθεσμία δήλωσης:

Δηλώνεται με εισαγγελική έγκριση, αφού ενταφιαστεί, από την 24η ώρα και μέχρι την 30η ημέρα, ενώ μετά την 30η ημέρα μόνο με δικαστική απόφαση. Σε περίπτωση που δεν έχει ενταφιαστεί, δηλώνεται κανονικά μόνο αν πέρασαν 24 ώρες από τον θάνατο.

Υπόχρεοι για τη δήλωση:

Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος αυτός που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ο εργολάβος του γραφείου κηδειών, που αναλαμβάνει τη μεταφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού(ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Συντάσσεται  στο ληξιαρχείο του Δήμου όπου έγινε το γεγονός, ή στο ληξιαρχείο του Δήμου που θα γίνει ο ενταφιασμός.

Η υπηρεσία του Ληξιαρχείου χορηγεί βεβαίωση ότι συντάχθηκε Ληξιαρχική Πράξη για την έκδοση της άδειας ταφής από τον Δήμαρχο ή τον αντιδήμαρχο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άδεια ταφής:

 1. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου

Σε περίπτωση που ο θανών δεν είναι κατά την ημέρα του θανάτου του δημότης του Δήμου μας, απαιτείται παράβολο από τον δημοτικό ταμία, το ύψος του παραβόλου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και διαφέρει κατά περίπτωση.

Δικαιολογητικά

 1. Η δήλωση βάπτισης του ιερέα.

 2. Ταυτότητα του ατόμου που κάνει τη δήλωση.

Η δήλωση μπορεί να γίνει από τους γονείς, παππού, γιαγιά, ή νονό-ά.

Για τη δήλωση δίνεται προθεσμία 3 μηνών. Σε περίπτωση καθυστέρησης υπάρχει πρόστιμο.
 
Συντάσσεται αποκλειστικά στο ληξιαρχείο του Δήμου όπου γεννήθηκε το τέκνο ή στο βιβλίο εκθέσεων στο ληξιαρχείο του δήμου που έγινε το γεγονός μυστήριο και αποστέλλεται στο ληξίαρχο που συνέταξε την ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Δηλώνεται στο ληξιαρχείο του δήμου που συνέταξε την πράξη γάμου

Δικαιολογητικά:

 1. Διαζευκτήριο από την Μητρόπολη σε περίπτωση που ο γάμος είναι Θρησκευτικός

 2. Απόφαση δικαστηρίου

 3. Παραίτηση από ένδικα μέσα

 4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας.

Δικαίωμα δήλωσης διαζυγίου έχουν ο ένας εκ των συζύγων ή τρίτος με συμβολαιογραφική πράξη από το πιστοποιητικό τελεσιδικίας.