Πίνακας κατάταξης της Α.Π.: 1131/10-11-2020 προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού κατά τη διδακτική περίοδο 2020- 2021

Πίνακας κατάταξης της Α.Π.: 1131/10-11-2020 προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου κατά τη διδακτική περίοδο 2020- 2021.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα κατάταξης...

Πίνακας κατάταξης

  • 2020-11-30_pinakas_katataxis_koinofelous (76 KB)

    Πίνακας κατάταξης της Α.Π.: 1131/10-11-2020 προκήρυξης πρόσληψης διδακτικού προσωπικού κατά τη διδακτική περίοδο 2020- 2021