Δελτίο τύπου: "Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader η κατασκευή του ταρτάν στο δημοτικό στάδιο Γουμένισσας"

101.png

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα Leader η κατασκευή του ταρτάν στο δημοτικό στάδιο Γουμένισσας με την από 6/2/2024 απόφαση (αρ. πρ. 446 , ΑΔΑ: ΨΨ3Φ7ΛΛ-Ρ2Β) του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και με φορέα υλοποίησης την «Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΕ».

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ περιλαμβάνει:

  1. την κατασκευή  υποδομής στίβου 6 διαδρομών 400μ με κύρια ευθεία του στίβου που θα επεκτείνεται πέραν των ημικυκλίων, ώστε να είναι δυνατή η διεξαγωγή των αγωνισμάτων  δρόμου  των 100μ. και 110μ. και την υποδομή στον χώρο πίσω από την μία εστία. (Προϋπολογισμός  98.265,00 €.)
  2. την προμήθεια και εγκατάσταση συνθετικού ελαστικού τάπητα στίβου πάχους 13,5 χιλ., και συνολικής επιφάνειας 3.237 μ2 με τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με την § 4.2 ΤΗΣ Γ.Γ.Α. (Προϋπολογισμός 501.735,00 €)

Ο τάπητας θα τοποθετηθεί σε βάση από ασφαλτικό τάπητα  η οποία και θα έχει κατασκευαστεί προηγουμένως. Η επίστρωση περιλαμβάνει: Στίβο 6 διαδρομών 400μ  και ειδικό διάδρομο υγρού εμποδίου (στιπλ). Η κύρια ευθεία  του στίβου θα επεκτείνεται πέραν των ημικυκλίων,  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  διεξαγωγή των αγωνισμάτων  δρόμου  των 100μ. και 110μ., έκτασης 3.117 μ2. Και εγκατάσταση άλματος εις μήκος, έκτασης 120 μ2.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2025.