Αποφάσεις Δημάρχου

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την απόφαση που σας ενδιαφέρει...

2019/09/02 Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων

2019/09/09 Απόφαση Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Παιονίας

2019/09/17 Απόφαση Δημάρχου για Ορισμό υπαλλήλων για τήρηση πρακτικών Δ.Σ , Τ.Σ & Επιτροπών Δήμου και γραμματειακή υποστήριξη Κοινοτήτων

2020/09/30 Απόφαση δημάρχου για τροποποίησης εργασιακής σχέσης με αντιδήμαρχο Αριζάνη Ηλία από έμμισθο σε άμισθο

2020/10/12 Απόφαση δημάρχου για Επιτροπή καταγραφής και αποτίμησης των ζημιών σε δημοτικές, ιδιωτικές και λοιπές ιδιοκτησίες, σε όλο το εύρος των διοικητικών ορίων του Δήμου, που προκλήθηκαν από άτομα διαμένοντα σε μονάδες προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών

2020/10/13 Απόφαση δημάρχου για Ορισμό συντονιστών διαχείρισης Cοvid-19

2020/10/29 Απόφση δημάρχου για "Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση κρούσματος COVID-19 στους χώρους εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας"

2020/11/27 Ορισμός υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη των Κοινοτήτων Ειδομένης και Πλαγίων του Δήμου Παιονίας

2020/12/29 Τροποποίησης απόφασης ορισμού Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Διαφάνειας - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Αθανάσιο Τζούρτζο του Ιωάννη από έμισθο σε έμμισθο

2021/04/01 Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων

2021/04/05 Συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προστασία των μνημείων πολιτισμού και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς - Ορθή επανάληψη

2021/10/29 Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων

2021/10/29 Απόφαση ορισμού αντιδημάρχων - Ορθή επανάληψη

2021/10/29 Απόφαση ορισμού εντεταλμένων συμβούλων

2022/01/07 Ορισμός μελών Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής

2022/01/17 Σύσταση – Συγκρότηση Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παιονίας

2022/11/01 Ορισμός αντιδημάρχων

2023/02/14 Αναστολή λειτουργίας 2 σχολικών μονάδων στη Γουμένισσα

2023/03/28 Τροποποίηση της αριθ.18132/1-11-2022 απόφασή Δημάρχου αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων για την περίοδο από 1-11-2022 έως 31-12-2023

2024/01/01 Ορισμός αντιδημάρχών δήμου Παιονίας, με θητεία από 01- 01-2024 έως και 31-12- 2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου

2024/01/02 Οργάνωση και λειτουργία του καταργούμενου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και της λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας μέχρι την ενσωμάτωση αυτών στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

2024/03/15 Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με την ΚΥΑ 33862/06.05.2019 (ΦΕΚ 1699/Β΄/16.05.2019)

2024/03/29 Συγκρότηση εθελοντικής ομάδας εργασίας σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Παιονίας

2024/05/18 Τροποποιητική Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων