Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού τριών (3) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η κοινωφελής επιχείρηση δήμου Παιονίας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 101/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/13969/14-06-2016 Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α΄) όπως ισχύει,  την με Αρ. Πρωτ.: 4315/13-04-2016 Βεβαίωση  του Α.Σ.Ε.Π. και την με Αριθμ. πρωτ.: 9284/24-08-2016 Εγκριτική Απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης,
 
ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία  (3) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της,  χρονικής διάρκειας επτά (7) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής  Διεύθυνσης Τμημάτων- Μουσικής, Φιλαρμονικής και Χορού-Χορογραφίας.