Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Α΄ τριμήνου

Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας,οικ. έτους 2017 και υποβολή έκθεσης Α΄ τριμήνου.


Σήμερα την 27-04-2017 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.30 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 7.431/20-04-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τα Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την απόφαση και τα αποτελέσματα του ελέγχου....

Έλεγχος Προϋπολογισμού έτους 2017