Εγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής "Βοήθεια στο Σπίτι"

Εισήγηση του Προϊσταμένου του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού-Εθελοντισμού και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

Με την με αριθμ. 457/21-3-2011 Πρόσκληση της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) κρίθηκαν ως επιλέξιμες τρεις Δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» στο Δήμο Παιονίας: α) Η Δομή Πολυκάστρου, β) Η Δομή Γουμένισσας, και γ) Η Δομή Ευρωπού. Οι Δομές αυτές υπάγονταν οργανικά και διοικητικά στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παιονίας και λειτουργούσαν έκτοτε ως αυτόνομες Δομές και ξεχωριστά η μία από την άλλη, χωρίς να έχει συνταχθεί και εγκριθεί κανένας εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τους.

Με τον Ν.4583/2018 εντάχθηκε το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και προβλέφθηκε η στελέχωσή του με μόνιμο προσωπικό.

Την 26/4/2023 το προσωπικό του «Βοήθεια στο Σπίτι» Δήμου Παιονίας ορκίστηκε και ανέλαβε υπηρεσία στο Δήμο μας. ΄Αμεσα καταβλήθηκε προσπάθεια από την Υπηρεσία μας, ως Τμήμα υποδοχής, για την  οργάνωση και τον καλύτερο συντονισμό της ενιαίας Δομής, πλέον, «Βοήθεια στο Σπίτι» με μοναδικό σκοπό την ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών σε αυτούς που πραγ-ματικά ανάγκη. Με την εμπειρία των δέκα μηνών λειτουργίας κρίνενται απολύτως αναγκαία η ύπαρξη ενός Εσωτερικού Κανονισμού  οποίος να αποτελεί το πλαίσιο λειτουργίας του «Βοήθεια στο Σπίτι», με ομογενοποιημένο τρόπο δουλειάς και διαχείρισης ωφελούμενων με κοινά κριτήρια ένταξης ή απόρριψης. Ο προτεινόμενος Κανονισμός προέκυψε μετά από συζητήσεις με τους εργαζομένων και προτάσεων των υπευθύνων Κοινωνικών Επιστημόνων (Κοινωνικών Λειτουγών/Ψυχολόγων) του Βοήθεια στο Σπίτι.

Μέσω του προτεινόμενου Κανονισμού στοχεύουμε στην αναδιοργάνωση από την αρχή της ενιαίας Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» με την πρόβλεψη δημιουργίας τεσσάρων επιμέρους δομών, με στόχο την γεωγραφική κάλυψη όλων των Κοινοτήτων του Δήμου μας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της Δ.Ε. Αξιούπολης οι κάτοικοι των οποίων δεν απολάμβαναν μέχρι πρότεινος τις υπηρεσίες του «Βοήθεια στο Σπίτι». Στοχεύουμε επίσης στην αποτελεσματι-κότερη λειτουργία της Δομής με τον ενιαίο συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσωπικού  και  την αλληλοκάλυψη αυτών.

Εισηγούμαι την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι».

Πατήστε εδώ για να δείτε το έγγραφο της εισήγησης...

Πατήστε εδώ για να δείτε τον προτεινόμενο κανονισμό λειτουργίας ...