Τοπικά Συμβούλια Παραβατικότητας

Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικότητας εστιάζουν τη δράση τους στην πρόληψη του εγκλήματος και της παραβατικότητας και έχουν συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και στηρίζονται στη συμμετοχή των πολιτών στις δράσεις που διοργανώνουν.

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων με το άρθρο 84 ορίζει τη λειτουργία των ανωτέρω Συμβουλίων σύμφωνα με τον Ν. 2713/1999 και το άρθρο 16, όπου ορίζεται η σύσταση ενός Συμβουλίου σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα άνω των 3.000 κατοίκων.