Προσκλήσεις και Αποφάσεις Συμβουλίων και Επιτροπών

  • Πρόσκληση 1ης συνεδρίασης Ο.Ε., Πέμπτη 18/01/2018
  • Πίνακας Θεμάτων / Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Παρασκευή 24/02/2017
  • Πίνακας Θεμάτων / Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τρίτη 31/01/2017
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.
  • Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τρίτη 31/10/2017