Πρόσκληση 7ης (δια περιφοράς) συνεδρίασης Οικονομικής επιτροπής, Πέμπτη 26/03/2020

Καλείσθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ και ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση Οικον. Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 και λαμβάνοντας υπόψη την  Πράξη Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’), στις 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 09.00.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση με τον πίνακα θεμάτων...

Πρόσκληση και πίνακας θεμάτων