• Πίνακας Θεμάτων / Αποφάσεων 3ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Παρασκευή 24/02/2017
  • Πίνακας Θεμάτων / Αποφάσεων 2ης συνεδρίασης Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., Τρίτη 31/01/2017
  • Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.