Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις αποφάσεις του έτους που σας ενδιαφέρει...

Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

 • ANPDD 048-2019 (537 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 48-2019 Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2019

 • ANPDD 049-2019 (478 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 49-2019 Έγκριση της διενέργειας προμήθειας - μέσω του Δήμου Παιονίας- ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια, στον ΚΑΕ 15-6634 "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού" και στον Κ.Α.Ε 60-6634 "Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού" οικ. έτους 2019

 • ANPDD 001-2019 (204 KB)

  Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών οικ. έτους 2019.

 • ANPDD-002-2019 (200 KB)

  Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων πάσης φύσεως προμηθειών οικον. έτους 2019

 • ANPDD-003-2019 (203 KB)

  Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών οικον. έτους 2019 για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων

 • ANPDD-004-2019 (204 KB)

  Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής υλικού οικον. έτους 2019

 • ANPDD-005-2019 (565 KB)

  Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2018 και υποβολή έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2018

 • ANPDD-006-2019 (207 KB)

  Έγκριση από το Δ.Σ. Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών –εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

 • ANPDD-011-2019 (414 KB)

  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (υποχρεωτική), οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-011-2019_(orthi_epanalipsi) (447 KB)

  1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (υποχρεωτική), οικονομικού έτους 2019, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-013-2019 (268 KB)

  Απόφαση από το Δ.Σ .για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας εκπροσώπησης σε δικαστική υπόθεση του ΝΠΔΔ ενώπιον του ΙΑ΄ Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Eξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001

 • ANPDD-014-2019 (567 KB)

  Έγκριση από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης ΟΠΔ- Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ,του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας ,σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄)

 • ANPDD-014-2019_(orthi_epanalipsi) (573 KB)

  Έγκριση από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης ΟΠΔ- Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 ,του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας ,σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ 34574/5-7-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β΄) - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-015-2019 (286 KB)

  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. Πρωτ. 3955/21-1-2019

 • ANPDD-016-2019 (201 KB)

  Έγκριση από το Δ.Σ. Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών –εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

 • ANPDD-018-2019 (334 KB)

  Απόφαση έγκρισης Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης φωτοτυπικού εκτυπωτή Workcenter 7530(ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ) στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας- μετά την υπ’αριθμ. Δ.Υ. /27-2-2019 σχετική αίτησή της προς το ΝΠΔΔ -, για ένα χρόνο καθώς και την υποχρέωση συντήρησης και επιδιόρθωσης ή προμήθειας μελανιών του φωτοτυπικού μηχανήματος από την Τεχνική Υπηρεσία , κατά την διάρκεια παραχώρησης της χρήσης του μηχανήματος

 • ANPDD-019-2019 (203 KB)

  Απόφαση Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας για την «Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης 250.000,00 Ευρώ προς το Υπουργείο Εσωτερικών (σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 31630/28-06-2018 Πρόσκληση)» σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ» της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-021-2019 (953 KB)

  Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. της κατάρτισης Πίνακα μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023, σύμφωνα με τις οδηγίες του Α.Π. οικ. 18248/13.03.2019 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών , που εμπεριέχει την εγκύκλιο αρ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22.02.2019 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 • ANPDD-022-2019 (384 KB)

  -Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. της κατάρτισης Πίνακα μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου οικ.18248/13-03-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών -2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 • ANPDD-022-2019_(orthi_epanalipsi) (384 KB)

  -Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. της κατάρτισης Πίνακα μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου οικ.18248/13-03-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών - Ορθή επανάληψη -2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-023-2019 (334 KB)

  -Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. της κατάρτισης Πίνακα μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου οικ.18248/13-03-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών -Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. πληρωμής προστίμου προς το ΕΦΚΑ

 • ANPDD-024-2019 (362 KB)

  -Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. της κατάρτισης Πίνακα μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023, σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου οικ.18248/13-03-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών -Απόφαση έγκρισης Στρατηγικού Προγραμματισμού Προσλήψεων Προσωπικού ετών 2020-2023 σύμφωνα με την εγκύκλιο αρ. 10 του Υπουργείου Εσωτερικών

 • ANPDD-026-2019 (207 KB)

  Έγκριση από το Δ.Σ. Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών –εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

 • ANPDD-027-2019 (482 KB)

  Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Α΄ Τριμήνου 2019

 • ANPDD-029-2019 (599 KB)

  Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Ταμειακού Υπολοίπου, οικονομικού έτους 2018, του ΝΠΔΔ Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-031-2019 (347 KB)

  Έγκριση διαγραφής από το Δ.Σ. ποσών ( οφειλών) που είχαν χρεωθεί με καταλογισμό σε διάφορους πολίτες του Δήμου Παιονίας προς το ΝΠΔΔ, μετά από συγκεκριμένες αθωωτικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

 • ANPDD-034-2019 (203 KB)

  Έγκριση από το Δ.Σ. Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών –εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016

 • ANPDD-035-2019 (284 KB)

  Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. πληρωμής προστίμου προς το ΕΦΚΑ

 • ANPDD-053-2019 (387 KB)

  Έγκριση διαγραφής από το Δ.Σ. ποσών (οφειλών) που είχαν χρεωθεί με καταλογισμό σε διάφορους πολίτες του Δήμου Παιονίας προς το ΝΠΔΔ, μετά από συγκεκριμένες αθωωτικές τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

 • ANPDD-054-2019 (370 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 54-2019 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.»

 • ANPDD-055-2019 (268 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 055-2019: Απόφαση από το Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας εκπροσώπησης σε δικαστική υπόθεση του ΝΠΔΔ. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"

 • ANPDD-056-2019 (789 KB)

  Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων οικονομικού έτους 2020 του "Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας"

 • ANPDD-057-2019 (326 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 057-2019: Ανάληψη καθηκόντων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-058-2019 (273 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 058-2019: Ορισμός Ταμειακής Διαχειρίστριας - και αναπληρώτριάς της - του ΝΠΔΔ Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας και εκχώρηση δικαιώματος από τον Πρόεδρο υπογραφής, έκδοσης επιταγών και εξόφλησης αυτών

 • ANPDD-059-2019 (271 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 59-2019: Απόφαση από το Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας εκπροσώπησης σε δικαστική υπόθεση του ΝΠΔΔ. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"

 • ANPDD-060-2019 (271 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 06-2019: Απόφαση από το Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας εκπροσώπησης σε δικαστική υπόθεση του ΝΠΔΔ. Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"

 • ANPDD-063-2019 (203 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 063-2019: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών οικ. έτους 2019

 • ANPDD-064-2019 (200 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 064-2019: Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 2/2019 απόφασης του Δ.Σ "Περί Συγκρότησης Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων πάσης φύσεως προμηθειών οικον. έτους 2019"

 • ANPDD-065-2019 (204 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 065-2019: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφασης του Δ.Σ. "Περί συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών οικ. έτους 2019 για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων"

 • ANPDD-066-2019 (205 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 066-2019 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/2019 απόφασης του Δ.Σ. "Περί συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής υλικού οικον. έτους 2019"

 • ANPDD-067-2019 (240 KB)

  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Συγκρότησης Επιτροπής (Αξιολόγησης – Μοριοδότησης ) Φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2019-2020.

 • ANPDD-067-2019_(orthi_epanalipsi) (240 KB)

  "Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2019 απόφασης του Δ.Σ. Περί Συγκρότησης Επιτροπής (Αξιολόγησης – Μοριοδότησης ) Φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2019-2020"

 • ANPDD-068-2019 (285 KB)

  Τροποποίηση της υπ’αριθ. 42/2019 απόφασης του Δ.Σ περί Συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής (Αξιολόγησης – Μοριοδότησης) των αιτήσεων ενδιαφερομένων χρηστών των υπηρεσιών του ΚΕ.Φ.Ο του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Παιονίας περιόδου 2019-2020

 • ANPDD-069-2019 (351 KB)

  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 44/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί «Παροχής εξουσιοδότησης ως νόμιμου εκπροσώπου του « Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας – Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας» στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. και ως αρμόδιου για την είσπραξη χρημάτων , την έκδοση γραμματίων, είσπραξη ενταλμάτων κ.λ.π. του ΝΠΔΔ, στα πλαίσια του προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ( Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

 • ANPDD-070-2019 (416 KB)

  Έγκριση από το Δ.Σ., αίτησης προς το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Παιονίας για αναθεώρηση της αδειοδότησης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Γουμένισσας ως προς την αύξηση δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων

 • ANPDD-070-2019_(orthi_epanalipsi) (418 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 070-2019 (Ορθή επανάληψη): Έγκριση από το Δ.Σ., αίτησης προς το Τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Παιονίας για αναθεώρηση της αδειοδότησης λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Γουμένισσας ως προς την αύξηση δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων

 • ANPDD-075-2019 (343 KB)

  Έγκριση "Εκμίσθωσης εντευκτηρίου του Κ.Α.Π.Η. Ευρωπού –παραρτήματος Αγίου Πέτρου και καθορισμός των όρων διακήρυξης πλειοδοτικού διαγωνισμού αυτής", του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-077-2019 (288 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 077-2019: Καθορισμός ειδικοτήτων από το Δ.Σ, για την πρόσληψη τριών (3) υπαλλήλων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδ. δικαίου ορισμένου χρόνου (σύμφωνα με την έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, έγγραφό της ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 ), στο ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-081-2019 (597 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 081-2019: Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Γ΄ Τριμήνου 2019

 • ANPDD-082-2019 (332 KB)

  Καθορισμός και έγκριση όρων μίσθωσης ακινήτου για το κτήριο που στεγάζεται το ΚΑΠΗ Ευρωπού

 • ANPDD-083-2019 (347 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 083-2019: Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2019 από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 • ANPDD-087-2019 (422 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 087-2019: Έγκριση από το Δ.Σ., αιτήματος έκδοσης αδειοδότησης λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Γοργόπης και Βαφειοχωρίου του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας ,προς το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας –Παιδείας –Πολιτισμού- Αθλητισμού & Εθελοντισμού του Δήμου Παιονίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 99/2017.

 • ANPDD-088-2019 (467 KB)

  Έγκριση υποβολής αιτήματος από το Δ.Σ. για «Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημόσιου τομέα έτους 2020 σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ ΔΙΠΑΑΔ /Φ.2.9/67/οικ. 39231

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2016 (3 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2016

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2017 (20 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2017

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2018 (32 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2018

 • ANPDD 040-2019 (368 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 40-2019 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 • ANPDD 041-2019 (374 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 41-2019 Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής (Αξιολόγησης – Μοριοδότησης ) Φιλοξενουμένων βρεφών και νηπίων σχολικού έτους 2019-2020.

 • ANPDD 042-2019 (215 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 42-2019 Συγκρότηση Επιτροπής Επιλογής (Αξιολόγησης-Μοριοδότησης) των αιτήσεων ενδιαφερομένων χρηστών των υπηρεσιών του ΚΕ.Φ.Ο. του Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Παιονίας περιόδου 2019-2020

 • ANPDD 043-2019 (221 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 43-2019 Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος

 • ANPDD 044-2019 (349 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 44-2019 Παροχή εξουσιοδότησης ως νόμιμου εκπροσώπου του «Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας – Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας» στον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. και ως αρμόδιου για την είσπραξη χρημάτων , την έκδοση γραμματίων, είσπραξη ενταλμάτων κ.λ.π. του ΝΠΔΔ, στα πλαίσια του προγράμματος « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.)

 • ANPDD 045-2019 (532 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 45-2019 Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια προμήθειας μέσω του Δήμου Παιονίας - για υλικά φαρμακείου, έγκριση προμήθειας, έγκριση δαπάνης και διάθεσης-ψήφισης της πίστωσης, για το Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2019

 • ANPDD 046-2019 (454 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 46-2019 Έγκριση από το Δ.Σ. για διενέργεια προμήθειας -μέσω του Δήμου Παιονίας- ειδών τροφίμων, έγκριση προμήθειας (ειδών τροφίμων: ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου-πουλερικών, αρτοπωλείου, οπωροπωλείου, γάλακτος), έγκριση δαπάνης και διάθεσης-ψήφισης της πίστωσης, για το Ν.Π.Δ.Δ. οικ. έτους 2019