Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις αποφάσεις του έτους που σας ενδιαφέρει...

Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

 • ANPDD-001-2020 (1006 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 01-2020: Έγκριση προμήθειας "Καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό" (πετρελαίου θέρμανσης) και έγκριση προμήθειας "Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων" (πετρελαίου κίνησης), για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2020 στους Κ.Α.Ε 15-6643 ποσού 50.000 και 60-6643 ποσού 40.000 ευρώ και 15-6641 ποσού 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την Τεχνική μελέτη Νο 70/2019 της Δ/ νσης Τεχνικών υπηρεσιών –Τμήμα μελετών του Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-002-2020 (704 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 02/2020: Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2019

 • ANPDD-003-2020_(orthi_epanalipsi) (270 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 03-2020: "Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών οικ. έτους 2020" - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-004-2020 (288 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ.4-2020: "Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής πάσης φύσεως προμηθειών οικ. έτους 2020"

 • ANPDD-005-2020_(orthi_epanalipsi) (267 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 05-2020: "Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών οικον. έτους 2020 για τη μίσθωση και εκμίσθωση ακινήτων" - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-006-2020 (268 KB)

  Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής υλικού οικον. έτους 2020

 • ANPDD-008-2020 (357 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 08/2020: Απόφαση από το Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας σύνταξης γνωμοδότησης "Περί φιλοξενίας ανεμβολίαστων βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμούς." Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"

 • ANPDD-009-2020 (354 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 9-2020: Απόφαση από το Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας "Γνωμοδότησης για την τυχόν διαγραφή από το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολογίων εκδοθέντων προς το ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας". Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"

 • ANPDD-011-2020 (271 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 11-2020: Έγκριση από το Δ.Σ. Εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

 • ANPDD-014-2020 (461 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 14-2020: "Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. της κατάρτισης Πίνακα μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 σύμφωνα με τις οδηγίες του Α.Π. οικ. 11884/18-2-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εμπεριέχει την εγκύκλιο αρ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους"

 • ANPDD-015-2020 (327 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 15-2020: "Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης αξίας κινητών και ακινήτων για το οικ. έτος 2020 για την μίσθωση ακινήτων ( θα είναι παράλληλα και επιτροπή καταλληλότητας των προς μίσθωση ακινήτων)"

 • ANPDD-016-2020 (810 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 16-2020: "1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (υποχρεωτική), οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας"

 • ANPDD-016-2020_(orthi_epanalipsi) (881 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 16-2020: "1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (υποχρεωτική), οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας" - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-018-2020 (283 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 018-2020: "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. Πρωτ. 11072/18-2-2020"

 • ANPDD-019-2020 (257 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 019-2020: "Απόφαση αίτησης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ προς την Δ/νση Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Παιονίας για την εγκατάσταση Φ.Ο.Π. μπροστά από τον προαύλιο χώρο του Παιδικού Σταθμού Ευρωπού"

 • ANPDD-023-2020 (947 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 023-2020: "Έγκριση από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης ΟΠΔ- Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας"

 • ANPDD-024-2020 (637 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 024-2020: "Έγκριση και αποδοχή από το Δ.Σ. Γνωμοδότησης δικηγόρου για την διαγραφή και μείωση ποσών ανεξόφλητων οφειλών τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών σε διάφορους προμηθευτές του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας (με σύγχρονη παραγραφή τους από το ηλεκτρονικό αρχείο του ΝΠΔΔ)"

 • ANPDD-024-2020_(orthi_epanalipsi) (822 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 024-2020: "Έγκριση και αποδοχή από το Δ.Σ. Γνωμοδότησης δικηγόρου για την διαγραφή και μείωση ποσών ανεξόφλητων οφειλών τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών σε διάφορους προμηθευτές του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας (με σύγχρονη παραγραφή τους από το ηλεκτρονικό αρχείο του ΝΠΔΔ)" - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-025-2020 (731 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 025-2020: "Αποδοχή από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., της επιχορήγησης του ΝΠΔΔ από το ΥΠΕΣ και ένταξή της στα Έσοδα και Έξοδα-Δαπάνες προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ, μέσω της «2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας. Έγκριση από το Δ.Σ. της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ."

 • ANPDD-025-2020_(orthi_epanalipsi) (834 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 025-2020: "Αποδοχή από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ,της επιχορήγησης του ΝΠΔΔ από το ΥΠΕΣ και ένταξή της στα Έσοδα και Έξοδα-Δαπάνες προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ,μέσω της « 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας. Έγκριση από το Δ.Σ. της 2ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 του ΝΠΔΔ" - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-026-2020 (700 KB)

  Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2020 και υποβολή έκθεσης Α΄ Τριμήνου 2020

 • ANPDD-027-2020 (396 KB)

  Απόφαση έγκρισης Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης φωτοτυπικού εκτυπωτή Workcenter 7530 (ιδιοκτησίας του ΝΠΔΔ) στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας- μετά την υπ’αριθμ. 6303/4-5-2020 σχετική αίτησή της προς το ΝΠΔΔ - για ένα χρόνο καθώς και την υποχρέωση συντήρησης και επιδιόρθωσης ή προμήθειας μελανιών του φωτοτυπικού μηχανήματος από την Τεχνική Υπηρεσία, κατά την διάρκεια παραχώρησης της χρήσης του μηχανήματος

 • ANPDD-028-2020 (403 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 28-2020: Απόφαση Δ.Σ για απαλλαγή γονέων από πληρωμή τροφείων βρεφικών και παιδικών σταθμών, σύμφωνα με την κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄42) όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄76), παράγρ. 1 του άρθρου εικοστού έκτου

 • ANPDD-029-2020 (791 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 029-2020: "Έγκριση Ισολογισμού χρήσης (οικονομικού έτους 2017), από το Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας σύμφωνα - με τον οικονομικό πίνακα ισολογισμού και το Προσάρτημα του"

 • ANPDD-030-2020 (773 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 030-2020: "Έγκριση Ισολογισμού χρήσης (οικονομικού έτους 2018), από το Δ.Σ του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας σύμφωνα - με τον οικονομικό πίνακα ισολογισμού και το Προσάρτημα του"

 • ANPDD-031-2020 (1015 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 031-2020: "Τροποποίηση της 33/ 8-5-2019 του ΝΠΔΔ, όσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής των εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμούς Δήμου, έτους 2020-21, τα δικαιολογητικά των αιτήσεων, την παραλαβή τους κατά την περίοδο αιτήσεων εγγραφών των νηπίων όπως και την σχετική τους μοριοδότηση κλπ., σύμφωνα με τον καινούργιο Πανελλήνιο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΚΥΑ 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄)"

 • ANPDD-031-2020_(orthi_epanalipsi) (1023 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 031-2020: "Τροποποίηση απόφασης 33/ 8-5-2019 του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, όσον αφορά την ημερομηνία διεξαγωγής των εγγραφών νηπίων σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμούς του ΝΠΔΔ, έτους 2020-21, δικαιολογητικά αιτήσεων, παραλαβή τους την περίοδο αιτήσεων όπως και την σχετική τους μοριοδότηση κλπ., σύμφωνα με τον καινούργιο Πανελλήνιο Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΚΥΑ 41087/29-11-2017 (ΦΕΚ 4249/5-12-2017 τεύχος Β΄)" - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-032-2020 (450 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 032-2020:"Καθορισμός ύψους τροφείων (μηνιαίας οικονομικής Εισφοράς και των κριτηρίων επιβολής τους) στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας"

 • ANPDD-039-2020 (433 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 039-2020: "Απόφαση Δ.Σ ΝΠΔΔ για έγκριση «Απόδοσης εφάπαξ βοηθήματος του Ν.103/75» σε πρώην μόνιμη υπάλληλο του ΝΠΔΔ, που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί"

 • ANPDD-040-2020 (781 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 040-2020: "Έγκριση Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων και Ταμειακού Υπολοίπου, οικονομικού έτους 2019, του ΝΠΔΔ Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας"

 • ANPDD-041-2020 (1 MB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 041-2020: "Τροποποίηση της απόφασης 45/28-5-2013 του Δ.Σ. ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας ως προς την ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων - και των σχετικών δικαιολογητικών τους - από ενδιαφερόμενους χρήστες των υπηρεσιών σίτισης του Τμήματος ΚΑΠΗ –ΚΕΦΟ ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας για το διάστημα 1-9-2020 ως 31-7-2021"

 • ANPDD-046-2020 (338 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 046-2020: "Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης (960 ωρών) σπουδάστριας του Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ, της ειδικότητας «Βοηθού βρεφονηπιοκόμου» στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Πολυκάστρου του Ν.Π.Δ.Δ."

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2016 (3 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2016

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2017 (20 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2017

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2018 (32 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2018

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2019 (22 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2019