Πατήστε παρακάτω για να δείτε τις αποφάσεις του έτους που σας ενδιαφέρει...

Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ.

 • ANPDD-001-2020 (1006 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 01-2020: Έγκριση προμήθειας "Καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό" (πετρελαίου θέρμανσης) και έγκριση προμήθειας "Καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων" (πετρελαίου κίνησης), για το Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας οικ. έτους 2020 στους Κ.Α.Ε 15-6643 ποσού 50.000 και 60-6643 ποσού 40.000 ευρώ και 15-6641 ποσού 10.000 ευρώ, σύμφωνα με την Τεχνική μελέτη Νο 70/2019 της Δ/ νσης Τεχνικών υπηρεσιών –Τμήμα μελετών του Δήμου Παιονίας

 • ANPDD-002-2020 (704 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 02/2020: Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2019 και υποβολή έκθεσης Δ΄ Τριμήνου 2019

 • ANPDD-004-2020 (288 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ.4-2020: "Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής πάσης φύσεως προμηθειών οικ. έτους 2020"

 • ANPDD-008-2020 (357 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 08/2020: Απόφαση από το Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας σύνταξης γνωμοδότησης "Περί φιλοξενίας ανεμβολίαστων βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακό Σταθμούς." Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"

 • ANPDD-009-2020 (354 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 9-2020: Απόφαση από το Δ.Σ. για απευθείας ανάθεση σε δικηγόρο. Παροχή νομικής υπηρεσίας "Γνωμοδότησης για την τυχόν διαγραφή από το ηλεκτρονικό σύστημα τιμολογίων εκδοθέντων προς το ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας". Εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 00-6111.001 "Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων"

 • ANPDD-011-2020 (271 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 11-2020: Έγκριση από το Δ.Σ. Εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018.

 • ANPDD-014-2020 (461 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 14-2020: "Απόφαση έγκρισης από το Δ.Σ. της κατάρτισης Πίνακα μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2021-2024 σύμφωνα με τις οδηγίες του Α.Π. οικ. 11884/18-2-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών, που εμπεριέχει την εγκύκλιο αρ. 2/7408/ΔΠΔΣ/11.02.2020 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους"

 • ANPDD-015-2020 (327 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 15-2020: "Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης αξίας κινητών και ακινήτων για το οικ. έτος 2020 για την μίσθωση ακινήτων ( θα είναι παράλληλα και επιτροπή καταλληλότητας των προς μίσθωση ακινήτων)"

 • ANPDD-016-2020 (810 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 16-2020: "1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (υποχρεωτική), οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας"

 • ANPDD-016-2020_(orthi_epanalipsi) (881 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 16-2020: "1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού (υποχρεωτική), οικονομικού έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας" - Ορθή επανάληψη

 • ANPDD-018-2020 (283 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 018-2020: "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αριθ. Πρωτ. 11072/18-2-2020"

 • ANPDD-023-2020 (947 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 023-2020: "Έγκριση από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. της υποχρεωτικής Αναμόρφωσης ΟΠΔ- Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020, του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας"

 • ANPDD-024-2020 (637 KB)

  Α.Ν.Π.Δ.Δ. 024-2020: "Έγκριση και αποδοχή από το Δ.Σ. Γνωμοδότησης δικηγόρου για την διαγραφή και μείωση ποσών ανεξόφλητων οφειλών τιμολογίων παρελθόντων οικονομικών ετών σε διάφορους προμηθευτές του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας (με σύγχρονη παραγραφή τους από το ηλεκτρονικό αρχείο του ΝΠΔΔ)"

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2016 (3 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2016

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2017 (20 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2017

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2018 (32 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2018

 • praktika_anartiteon_apofaseon_npdd_2019 (22 MB)

  Πρακτικά αναρτητέων αποφάσεων Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ., έτους 2019