Διακήρυξη έργου: "Εσωτερική οδοποιϊα Ευρωπού"

Ο Δήμος Παιονίας διακηρύττει ότι την 12η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Παιονίας, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός [σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΠΔ 609/85 όπως ισχύει και υπό τις προϋποθέσεις του Ν.3263/2004 με το σύστημα προσφοράς με επι μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 6 το Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)], για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: "Εσωτερική οδοποιϊα Ευρωπού".

Πατηστέ παρακάτω για να δείτε την προκήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα