Πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κυλικείου του ΚΑΠΗ Αξιούπολης που βρίσκεται Δημοτική Ενότητα Aξιούπολης

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.  Υγείας Πρόνοιας  Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση  κυλικείου του ΚΑΠΗ  Αξιούπολης  που  βρίσκεται Δημοτική Ενότητα Aξιούπολης,  αρχομένης του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ.

Η  δημοπρασία  θα γίνει  στο  γραφείο  της  Γραμματείας  του Νομικού Προσώπου (Δ/νση:  Μεγ.Αλεξάνδρου 75-77–Πολύκαστρο) στις 24 10-2017 και  ώρα 12 π.μ ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παιονίας, αφού προσκομίσουν, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γραμμάτιο κατάθεσης από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, με ποσό  ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) της πρώτης προσφοράς του ετήσιου μισθώματος, δηλαδή 150,00  ευρώ.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης έχουν αναρτηθεί στο γραφείο της Γραμματείας του Νομικού Προσώπου, στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δήμου Παιονίας και στην ιστοσελίδα αυτού(στη διαδρομή: Δήμος Παιονίας-Ενημέρωση-Προκηρύξεις Διαγωνισμοί).

Πληροφορίες στο γραφείο της υπηρεσίας Μεγ.Αλεξ.75-77 (αρμόδια υπάλληλος Κουβέλη Κατερίνα , τηλ. 2343350133), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την περίληψη προκήρυξης...

Περίληψη διακήρυξης