Προκηρύξεις Κοινωφελούς Επιχείρησης: 2 ατόμων για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων- Μουσικής και Φιλαρμονικής και 3 ατόμων Διδασκόντων μουσικής ΔΕ

Η Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Παιονίας ανακοινώνει:

  1. ότι θα προσλάβει διδακτικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της  κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων,
  2. Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την απρόσκοπτη λειτουργία της,  χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, για την παροχή έργου στους τομείς Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης Τμημάτων- Μουσικής και  Φιλαρμονικής.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε κάθε προκήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα...

Προκηρύξεις και σχετικά έγγραφα