Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 12107/27-07-2022 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 6/2022 για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Κατά του πίνακα προσωρινών επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξετάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

Πιερράτου Γεωργία

ΠΕ Διοικητικού

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Τηλ: 2343350171

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα που σας ενδιαφέρει ...

 

Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων