Διακήρυξη δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτου στο Πολύκαστρο

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παιονίας προκηρύσσει δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης στην πόλη του Πολυκάστρου. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση περίπου 1.000 τμ και να βρίσκεται επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Πολύκαστρο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της
καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Εσόδων του Δήμου Παιονίας. Αρμόδιος: κα Αναστασία Τσιτρίδου.

  • Διεύθυνση : Μεγ. Αλεξάνδρου 75-77
  • Τηλέφωνο: 2343350146,2343350119
  • FAX: 2343350160

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την αναλυτική διακήρυξη και την περίληψή της ...

Διακήρυξη