Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών - υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου Παιονίας, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια αδειών χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας"

Ο Δήμαρχος Παιονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών-Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/ 24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), με σφραγισμένες προσφορές για την «1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών  - υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου Παιονίας, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια αδειών χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και ενδεικτικό προϋπολογισμό 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στον Δήμο Παιονίας, με διεύθυνση Μ. Αλεξάνδρου 75-77,  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 5.3.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 π.μ. στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο.

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Παιονίας
Ταχ.Δ/νση: Μ. Αλεξάνδρου 75-77
ΤΚ 61200 Πολύκαστρο
Τηλέφωνο: 2343350169, 2343350137
fax: 2343350169
Ηλεκτρονική διεύθυνση : promithies@paionia.gov.gr
Δικτυακός Τόπος : http://www.paionia.gov.gr
Κωδικός NUTS: GR123

Πρόσβαση στα Έγγραφα της Σύμβασης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είτε στη διεύθυνση διαδικτύου : http://paionia.gov.gr/News/Prokirikseis-Diagonismoi

Κωδικός CPV: 72261000 – 2

Τόπος Παράδοσης: Πολύκαστρο (Κωδικός: NUTS: GR123)

Εναλλακτικές προσφορές Αντιπροσφορές: ΟΧΙ

Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι νόμιμα ασκούν την κατασκευή ή εμπορία των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης.
 • Αποκλεισμός υποψηφίων: Οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν έναν οικονομικό φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης για τους λόγους όπως αυτοί αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/16 (άρθρο 57 παρ.1 έως 6 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) καθώς και στο άρθρο 8 της με αριθμό 6893/2017 σχετικής διακήρυξης.
 • Κριτήρια Επιλογής: Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/16, με το οποίο να πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους.

Απαιτούμενες Εγγυήσεις:

 • Εγγύηση Συμμετοχής: Δεν απαιτείται (άρθρο 72 του Ν.4412/16).
 • Εγγύηση Καλής εκτέλεσης: Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας-σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

Ενστάσεις: Η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...
 

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα

 • 2021-02-22_diakirixi_mixanografikis_ypostirixis (874 KB)

  Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την "1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών - υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου Παιονίας, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια αδειών χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας"

 • 2021-02-22_perilipsi_diakirixis_mixanografikis_ypostirixis (118 KB)

  Περίληψη Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την "1. Παροχή μηχανογραφικών υπηρεσιών - υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών του Δήμου Παιονίας, 2. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης Ο.Π.Δ. με εργασίες ενσωμάτωσης εγκεκριμένης στοχοθεσίας και 3. Προμήθεια αδειών χρήσης βελτιωμένων εκδόσεων προγραμμάτων του ΟΠΣ Δήμου Παιονίας"

 • entypo_oikonomikis_prosforas (14 KB)

  Έντυπο οικονομικής προσφοράς

 • texniki_perigrafi (202 KB)

  Τεχνική περιγραφή

 • teyd (48 KB)

  Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης