Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού: "Προμήθεια ειδών τροφίμων Δήμου Παιονίας"

 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό η «Προμήθεια ειδών τροφίμων Δήμου Παιονίας», συνολικού προϋπολογισμού 164.859,13 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών των  Παραρτημάτων  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Υγείας  Πρόνοιας  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  Δήμου  Παιονία» και των υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

 1. η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της κάθε προς προμήθεια ομάδας τροφίμων, και
 2. για τα είδη οπωροπωλείου, κρεοπωλείου-πουλερικών, ιχθύων και ελαιόλαδο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
 1. Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  : 23.12.2020.
  Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.01.2021  και ώρα 15.00.
  Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής θα πραγματοποιηθεί την 15.01.2021 και ώρα 9.30.
 2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
 3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
 4. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. , ήτοι  2.600,00 €.
  Οι οικονομικοί φορείς που υποβάλουν προσφορά σε συγκεκριμένη ομάδα/υποομάδα προσκομίζουν εγγυητική επιστολή που αντιστοιχεί στο 2% εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. και απευθύνεται αποκλειστικά στον Δήμο Παιονίας.

 

 1. Για τα είδη  αρτοποιείου: 180,00   €
 2. Για τα είδη παντοπωλείου: 889,00   €
 3. Για τα είδη  κρεοπωλείου-πουλερικών: 487,00  €
 4. Για τα είδη οπωροπωλείου: 394,00  €
 5. Για την Προμήθεια φρέσκου γάλατος 3,5% για το ΝΠΔΔ: 176,00  €
 6. Για την Προμήθεια φρέσκου γάλατος 3,5% για το Δήμο Παιονίας: 529,00  €
 7. Για τα είδη κοινωνικού παντοπωλείου: 266,00  €
 1. Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, Μ. Αλεξάνδρου 75-77, 1ος όροφος, τηλ. 2343350169 (κ. Τσούπα Αγγελίνα), 2343350137 (κ. Δελαρούδης Δημήτριος), fax 2343350169.
 2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
  Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα  τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας www.paionia.gov.gr.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα