Γνωστοποίηση πλήρωσης μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, Δημάρχου Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ΠΕ ή ΤΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, με αντικείμενα την παρακολούθηση και επίβλεψη τεχνικών έργων, την εκπόνηση μελετών, τη σύνταξη εκθέσεων, την υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, την επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και οτιδήποτε άλλο του ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

  1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους των άρθρων 11 έως 17 του ν. 3584/07 (να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1998, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως, να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στον Ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές).
  2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή  ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
  3. Να έχουν τουλάχιστον 10ετή εμπειρία ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

  • Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται στον Δήμο Παιονίας – Ν. Κιλκίς και υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: tap_pierratou@paionia.gov.gr

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
  2. Φωτοαντίγραφο  του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν πρόσληψης.
  3. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της επαγγελματικής απασχόλησης ή της εμπειρίας.
  4. Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του ν. 3584/07.
  5. Βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών, από Πέμπτη 19/11/2020 έως και την Τρίτη 24/11/2020.

Η παρούσα δημοσιοποιείται σε μια τοπική εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στον πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

Ανακοίνωση