Ανακοίνωση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη Δημάρχου Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α’) ΚΚΔΚΥ
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 213 Ν. 4555/18
 3. Τον ΟΕΥ του Δήμου Παιονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, Πολιτικού Μηχανικού, με αρμοδιότητα στους κάτωθι τομείς:

 • Διαχείρισης Τεχνικών Έργων
 • Τακτοποίησης Αυθαιρέτων
 • Έκδοσης οικοδομικών αδειών
 • Καταγραφής ακίνητης περιουσίας του Δήμου
 • Συγκοινωνιακού τομέα
 • Σε οποιαδήποτε θέμα σχετικό με τα παραπάνω πάρει εντολή από τον Δήμαρχο

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους των άρθρων 11 έως 17 του ν. 3584/07 (να είναι Έλληνες πολίτες, να έχουν γεννηθεί έως και το έτος 1998, να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως, να μην έχουν κώλυμα διορισμού για λόγους που αναφέρονται στον Ν. 3584/2007 ΚΚΔΚΥ, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.). Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, όσα και κατά το χρόνο του διορισμού.
  Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.
 2. Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πολιτικών Μηχανικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
 3. Να έχουν εμπειρία σε θέματα ΟΤΑ ή και νομικών προσώπων των ΟΤΑ ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.
  Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
  Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
 4. Γνώση Αγγλικής
 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση απευθύνεται στον Δήμο Παιονίας Ν. Κιλκίς και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών–τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας, στο mail: tap_delikirou@paionia.gov.gr, Τηλ.2343350128.

Ο υποψήφιος με την αίτηση πρέπει να υποβάλει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 2. Φωτοαντίγραφο  του τίτλου σπουδών που απαιτείται ως προσόν πρόσληψης.
 3. Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας.
 4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ
 5. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της επαγγελματικής απασχόλησης ή της εμπειρίας.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση  του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του ν. 3584/07.
 7. Βιογραφικό σημείωμα.

Αν δεν προσκομισθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

Ανακοίνωση