Διακήρυξη διαγωνισμού έργου: "Έργα οδοποιίας Ευρωπού"

Ο Δήμος Παιονίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΕΥΡΩΠΟΥ».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων έτους 2020.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 117.499,99€ (τα ποσά περιλαμβάνουν δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα και αναθεώρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του στον διαδικτυακό τόπο www.paionia.pov.gr ή στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 28-09-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 02-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με αντίστοιχο προϋπολογισμό 94.684,63€ και που είναι εγκατεστημένα σε:

  • σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  • σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  • σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  • σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή 1.894,00 ΕΥΡΩ κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016 και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς τον Δήμο Παιονίας. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 28-04-2021. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 8 μήνες από την υπογραφή – ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ της σύμβασης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Ο.Ε. του Δήμου Παιονίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Παιονίας, αρμόδιος υπάλληλος  Παπαδημητρίου Αικατερίνη (τηλ.:2343350152,  Φαξ:2343350144, email: texniki_papadimitriou@paionia.gov.gr ), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη με όλα τα σχετικά έγγραφα...

 

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα