Διακήρυξη δημοπρασίας συνοπτικού διαγωνισμού έργου: "Σημειακές τεχνικές παρεμβάσεις - συντηρήσεις τεχνικών υποδομών οικισμών Δ.Ε. Γουμένισσας"

Ο Δήμος Παιονίας διακηρύττει ότι την 17η  Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο Παιονίας, θα διεξαχθεί Δημοπρασία Συνοπτικού διαγωνισμού με το σύστημα: προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού , εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) , με τα επί μέρους ποσοστά να βρίσκονται σε ομαλή σχέση μεταξύ τους, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ».

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΜΕ  Π/Υ 28.000,00 €  ΑΠΟ ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών των Δήμων  έτους 2020.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 13.340.35 € και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ με προϋπολογισμό 9.240,29 €  (τα ποσά περιλαμβάνουν δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς στον διαδικτυακό τόπο paionia.gov.gr ή εναλλακτικά από την έδρα του Δήμου Παιονίας,  Μ.Αλεξάνδρου 75-77 61200 Πολύκαστρο, μέχρι τις 11-09-2020 ημέρα Παρασκευή.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκτέλεσης δημοσίων έργων και είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ προϋπολογισμού 13.340,35€ και ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ προϋπολογισμού 9.240,29€ και Εμπειροτέχνες κάτοχοι πτυχίων, εγγεγραμμένα στα μητρώα περιφερειακών ενοτήτων, για έργα αντίστοιχης κατηγορίας και  ανάλογου προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε:
  1. σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
  2. σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
  3. σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
  4. σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
  • Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
  • Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 μήνες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Ο.Ε. του Δήμου Παιονίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Παιονίας, αρμόδιος υπάλληλος  Παπαδημητρίου  Αικατερίνη (τηλ.:2343350152,  Φαξ:2343350144), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τη διακήρυξη και όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα