Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ"

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παιονίας θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) που τηρείται στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου.

Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου:

"ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε.ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ", Προϋπολογισμού 221.260,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων έτους 2020.

Το έργο αφορά εργασίες (ανάπλασης στις πλατείες, κατασκευή & πλακόστρωση πεζοδρομίων κ.α.) των οικισμών Πολυκάστρου, Σιταριάς, Νέας Καβάλας, Ποντοηράκλειας, Βαφειοχωρίου, Αξιοχωρίου, Ειρηνικού & Κορώνας του Δήμου Παιονίας.

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 Απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ το 2020, με την αριθ. 31/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΔ7ΩΞΡ-90Γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιονίας, είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

  1. Σουπλής Λάζαρος , Πολιτικ.Μηχαν.ΠΕ
  2. Παπαδημητρίου Αικατερίνη Πολιτικ.Μηχαν.ΤΕ

Έργο της παραπάνω Επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού του έργου.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2020 και ώρα 10:00π.μ. μέσω της ιστοσελίδας: www.mimed.ggde.gr.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

  1. του Δήμου Παιονίας: Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη και
  2. του Mη.Μ.Ε.Δ.www.mimed.ggde.gr.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

Ανακοίνωση

  • 2020-06-25_dienergeia_klirosi_epilogis_melon_epitropis (66 KB)

    Δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού του έργου: "ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ"