Διακήρυξη Ανοιχτής Ηλεκτρονικής Διαδικασίας για την κατασκευή του έργου: "Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς"

Ο Δήμος Παιονίας διακηρύττει ότι θα διεξαχθεί ανοικτή ηλεκτρονική Διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016  όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικ. Νέας Καβάλας- Σιταριάς».
Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0006134853.
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 505.858,38 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 76/2017 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παιονίας, ανέρχεται στο ποσό των 505.858,38 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)και στο ποσό των 639.800,00€ (με αναθεώρηση & ΦΠΑ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του στον διαδικτυακό τόπο www.paionia.pov.gr ή στον ειδικό δημόσιο προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί της πύλης www.promitheus.gov.gr
Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26/3/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00πμ
Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 28/3/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00πμ