Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στέγασης του ΚΕΠ Πολυκάστρου

Ο Δήμαρχος προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί  ως χώρος στέγασης του ΚΕΠ Πολυκάστρου. Το ακίνητο πρέπει να είναι ισόγειο, να έχει έκταση από 60 έως 100 τ.μ., να βρίσκεται στην πόλη του Πολυκάστρου πλησίον του Δημαρχείου και να διαθέτει τουλάχιστον δυο τουαλέτες η μια εκ των οποίων θα διασκευαστεί από το Δήμο για χρήση από ΑΜΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω , και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων  και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις  εργάσιμες  ημέρες και ώρες  από το γραφείο εσόδων του Δήμου Παιονίας . Αρμόδια κ. Τσιτιρίδου Αναστασία.

Διεύθυνση Μεγαλου Αλεξάνδρου 75-77 Τηλέφωνο 2343350146.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση με όλα τα σχετικά έγγραφα...

Διακήρυξη και σχετικά έγγραφα