Ανακοίνωση σύναψης Σ.Ο.Χ. 3 ατόμων του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας

Το ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών  (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ  Δήμου Παιονίας, που εδρεύει στο Πολύκαστρο, και συγκεκριμένα του εξής: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα...

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση με τον πίνακα θέσεων, προσόντων και απαραίτητων δικαιολογητικών...

Ανακοίνωση